Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

X 28 X

weigerde den Conftitutioneelen eed afteleggen; nic* tegenftaande men hem, op die voorwaarde, het leven aanbood: gaf den zegen aan zyne mede - amptgenooten , ontfong denzelven van hen, en ftierf als een held.

Francois - Jacques de la Rochejoucauld-Bayers, Bisfehop van Beauvais.

Pierre- Louis de la Rochefoueeeüld- Bayers, Bisfehop van Saintes, jongste Broeder van den eerften. Men heeft ons verhaald, dat de Beul hem het leve11 aanbiedende, indien hy den eed wilde doen, hy hem antwoordde „ dat hy .niets vuuriger verlangde, dan 200 eene ro,emryke dood te fterven, als hy zyn oudfte broeder even te vooren had zien aandoen". Hy werd daarop, op h#t lighaam zelve van zynen broeder vermoord.

Le Franc, Overfte van het Huis der Eudisten van Caèn, welke geestelyke eene voorbeeldige Godtvrucht en eene onveranderlyke goedaartigheid bezat; hy is Schryvcr van twee werken; waar van het eerfte den tytel voert: Le voile levé pour les Curieux, en het andere: Cenjuratien contre la Réligion Catholique. Dit laatfte is eenige dagen voor zyn dood eerst in het licht gekoomen; het eerste is, in zeer weinig tyds, tweemaal herdrukt.

Francois Urbinde Salins, Cannwnnik van St Lizier; hy was in het Militaire fchool opgevoed.

De andere Geestelyken, welken in het Carmeliter Klooster zyn omhals gebragt; zyn : de Heeren jean» Francois Bouquet, Jean-Francois Savinc, Jean-Philïppe Marchand, Lacah , Jofeph Buavin , Thomas - Nicolas-de Bray , Gabriël Desprès, Armand Loucaiilt, Jean Guilet, Pierrc Landry, Charles-FrancoisLcgué, Antoine AugufteNogicr, Jacques-JulesBonneau, Jofep.-Mart.'al Texier, Jean - Baptifte Tcflk-r, Jean - Francois Burlc,

Lcifs

Sluiten