Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOORREDEN.

argument van voorzigtigheit gerekent wort andere te confuleren, en uit veler opinien de befte te kiezen; a

Ten welkers refpeéte na het unanime gevoelen van byna alle DD. de proces koften gecompenfeert worden, wanneer de eene of d' andre der litigante parthyen fuccumberende voor zyne opinie, in de vierfchaar gefoveert, advys van twe gerenommeerde Regtsgeleerden geproduceert heeft, b

Het is daarom ook, dat fententien by den Rigter in de eerfte inftantie gewezen , en by den hogen appellations Rigter in de twede geconfirmeert, of anders buiten provocatie gehomologeert zynde niet zo zeer als exempelen, maar als wetten met extenfie van dezelve ad cafusJlmiles mogen geconfidereert worden >• c

Wier uitfprake en gewysde daarom te regt pro veritate gehouden , en daar van gezegt wort: quod fententia facit de falfo verum, de albo nigrum , de non ente ens, & ideo facit jus, quod non potejl retraflari L. 42. ff. de re)ud. I. 1. C. quand. prov. non esï nee. Hinc rerum judicatarurn obfervare authoritatem pronuntiat fCtus M&cianus in l. 65". §■ 2 ff. ad Sctum Trebell. d

Zodanig dat fententien, 't zy dezelve niet appellabel, 'tzyin contraditlorio, of in contumaciam ergaan en begroeit zyn , door gene reditutiones in integrum (reliëf) nog door enige andre fupplicationes Principi oblatas (Requeft civiel) mogen geretracleert en vernietigt worden gelyk wel de zodane extraordinaire remedien alleen plaatze hadden in foro Romano , alwaar het niet geoorlooft zynde van fententien by den Imperator of zynen Pr<efet~tus prxtorio uitgefproken , ten refpecte van defzelfs grote digniteit en gezag te provoceren, Partyen de gewoonte hadden derzeiver refcitïïe by fmeekfehriften, en als met voetvallen te impjoreren : welke relieven of fupplicatien tot empechement en fufpenüe van executie der zodane fententien egter in dezen Furftendomb en Graaffchap altoos g'improbeert, afgekeurt, en van de hant gewezen zyn. e Im-

a Garp&.pr. jur.tit. 16. art. I. #.13. b v. inter alios Temm de lit.exp.c.g feil.3.#.62. c ut. itaü.Stockm. inepifi. dedicat. Decij. Brab. f-ntit. d Add.ea, quee de earum aucloritate habcrit Quinctil. lib. S-Jnft. orat. in pr. & Cicer. in orat. pro CIuent.&l. 2-Rhet. adHerenn. e teftantibus juris conjuetudinarii oppidógnaris L. Gor.in fupplem. adTr. Frcd. a Sand. de ejféftucat cap. 6. n, 9. &adJusVelav. c. if. att. 3. gl. 3. n. 4. nee non J. Schrajf. ad idem jus Vel. c, 23. art. 9. n, 2. addat. D.Senatoris van Loon Geldr Place. Boek i.D.pag. 729. £5^735'. item append. 2. pag. 233.

Sluiten