Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

jp5 Partis Pumje

Dat nu hier of elders by andere verftaan, en de ondertekeninge als een fubftantieel requifyt van 't Contrad antenuptieel geconfidereert is, heeft ons van 'tvoorfchreven fentiment, gefundeert op zo vele traditien van Dodoren , advyfen en gewyfdens niet konnen wederhouden , terwyl ondertuffen die Rigteren andere omftandigheden daar by zullen voorgekomen zyn waaromme dufdane Ehepaden, voor Notariffen mogelyk gepaffeert, niet voor valide hebben konnen erkennen.

Invoegen wy dan in dezen voor de validiteit dezer huwelykie I0' voorwaarden in qtueftie om geallegeerde redenen hebben moeten adviferen en wel des temeer, daar dezelve met fmpliciter by A. en B als Bruidegom en Bruit , maar daar en boven door des Bruits broeder en zufter mede onderteikent zyn , in welkers reguarde dan niet kan gezegt worden, quod abfque curatore tn patta dotaha confenferit , cum pr&fentia fratris hic curatoris authoritatem fupplere

TT ^Behalven dat Carpz. def. for. p. 3. def. W. confl. 20. & Strji.de fucc.abinteft. d. differt. 8. Cap. 5. f. r3, leren : quod licet famin* jure faxonico & altarum ^entium moribus abfque curatoribus valide ml aaere aut contrahere poffint, tarnen pafta dotalia non tarnen mixta fed etiam fimplicia abfque Curatore reüe conficiunt, per alleg. ibid. Moll Berl. Mev. & eundem Carpz. p. 2. conft. i*. def. IV. & decis. illufi. 143. ubi pr<eiudiciis & rationibus hanc fententiam firmat.

Aangaande de twede vrage in ordre zoude ons Advys gedragen, dat tuffen A. en B. in omnem cafum tam exiftentium quam deficientium liberorum een conventionele fucceffie en retour van goederen geftipuleert en de couftumiere gemeenfchap gederogeert is; • Om het welke uit de Ehepaden zelfs tedemonltreren, zullen wv voor afin overweginge nemen, dat , of wel na de couftume van deze en andere landen tuffen Eheluiden de ftatutaire gemeenfchap van goederen plaatze heeft, zo dra dezelve opentlyk te zanten gegeven en in den Echtenftaat beftedigt zyn, egter daar van by huwelykfe voorwaarden kan gerecedeert , en retour van de aangebragte goederen geftipuleert worden, volgens tLantK:dezer Graaffchap Tit. 16. §. 3. StadtR: van Zutph. Tit. 26. §. 3. Gor. Adroers. tr. j.Cap.i.n 27. & Cap. 8. «. 1. m verbis: geWxdlÜ illa omnium bonorum inter conjuges focietasvetufhffmispatrta na-

Jbè*

Sluiten