is toegevoegd aan uw favorieten.

Selecta consilia et responsa juris [...]. Dat is Uitgelezene jnstructoire en decisoire consultatien en advisen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4<34 PaktisPrim/e

Aangezien dat dufdanigen leenroerigheit in opzigte van de goederen in quseftie daar uit niet komt te blyken ;

Want of enen Wilhelm van Bodlenberg verzoekt beleent te mogen worden met das haus Sinderen und zyn toebehoor,

27. Zo volgt daar uit niet, dat die goederen by Sinderen gelegen als een gedeelte van het huis Sinderen uitmaken, en alzo nootzakelyk daar toe behorende leen zyn ,

Ter contrarie is de prtefumtie altyt voor de ailodialiteit, fchoon zeiven de goederen gelegen zyn onder -de pertinentien van een Caftrum , het welke feudaal is, als dat te vernemen by fafon Confil. 16. vol. 4. n. 21. &Vultej. diEl. lib. 2. Cap. 3. n. 10. 844. en4?.

Si de ipfit feudi fubftantia controverfia incidat, utrum res, de qua aut eujus occapone contenditur, fit feudalis an allodialis, in dubio prafumi allodialem efie non feudalem, hac ratione; quia feudum in fe fervitutem aliquam habet. Idque maxime verum est, fi bona controverfia fita funt extra feudi limites, cum alias etiam , ut maxime res controverfia fita fit in territorio& pertinentiis cafiri, quod confiat efie feudale, etiam adhuc prafumetur allodialis.

28. Traderende dien audleur ; dat by een Neapohtaans confilium ook zo was gedecideert, mi etiam refert jul. Clar. lib. Al. feud. quafi. 18. n. 2. p. mihi. 2.69-

Weinig ter contrarie doende die woorden uit dit gezeide document genoteer t zo en als defzelfs moeder volgens de oude leenboeken daar mede is beleent: aangezien uit die woorden geenfins.bewezen wort, dat van outs heen Sinderen met die daar by gelegen goederen is leen geweeft.

Dat of wel art. a8y. en 286. tot ftanthouding van de politie voorlf: wort geallegeert, dat de nabuiren verklaren, dat van outs heen die poederen onder Sinderen hebben gehoort, en nooit van haar ouderen hebben verftaan, op wat wyze die goederen daar onder gekomen zyn.

29. Het is wel zo, dat na de lere der Feudiften per tefiesde feudaliteit kan bewezen worden, maar't is ook zo, dat die getuigen moeten geven redenen van hare Icientie, het zydat zy de invefliture hebben gezien, of datter zodanige aöen zyn gepleegt, welke de feudal'teït mede brengen en andere meer , gelyk dat te zien by JKofinth. cap. 12. concl. 15. ». 83. 84. en 85. hifce tn terminis:

Illud