Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C o * s. XLVIII. 477 , * erven en verftervën aan de naafie. vrienden van vadert en moeders ,, zyde als dan in leven tynde, daar dezelve refpective heen geko5 , men zyn.

\d «©bas JBi9tttV.:. '..;>'. ':\vr, (.ïTj,.''', , ' • ' ' ?

Quarttur»

Of Wllem de Reghttren van Hemert, door zynen moederlyken Grootvader fk* tw« Ryjwyk, broeder van fohannavan Ryjwyk vaderlyke Grootmoeder van Thomas Keye , aan den overledenen Thomas Keye verwant, uit kragte van de voorff: claufule van retour kan fuftineren tot de vaderlyke goederen van Willem Keye finior , vznWillem Keye junior herkomflig, of tot enige andere goederen door gemelden Thomas Keye ftervende nagelaten gerèchtigt te zyn? ' &

avs- mmsm^t& els na j^nabtalm noob aeddad asmrilisft

Of niet der moeders zufters kinderen van den overledenen Thomas Keye, defzelfs enige en univerfele erfgenamen moeten worden verklaart?

Gezien by ons ondergefchreven Reghtfgepromoveerdens en voor den Provintialen Hove desFurftendom Gelre en Graaffchap Zutphen practifcrende Advocaten de bovenftaande Cafus pofitiê ende de twe daar uit geformeerde Vragen ,

Ende by examinatie van dien bevindende , dat de decifie van de eene vrage uit die van de andere van zelfs proflueert, en daarom me ook op die beide te gelyk antwoordende , zolden wy daar op, falvo tarnen femper melius judieantium judicio ac pr&fitppofitd facit veritate, van advys zyn als hier na volgt:

Dat niet alleen de twee kinderen van de zufter van Anna Maria van Lawwik,, maar ook mede Willem de Regteren van Hemert, zyn erfgenamen van Thomas Keye, cn zulks wel in dezer voegen';

Dat, namentlik, de twe kinderen van de zefier van Anna Ma- j ria van Lauwik\ beregtigt zyn niet alleen tot de goederen door haar heder moeye Anna Maria van Lanwik\. by Willem Keye junior ! Mmm 3 ten

Sluiten