Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C o n s. XLVIII. 48| provifie honinis legis provifionem \ ac tefiati caufa caufam intefiati cefi 8. fare factat deficiënte demum tefiamentaria ae conventionali locum übi vtndtcat, Sande alleg. tit. 2, cap. i. n. i. & tit. 3. inprincip.

En wel in conventionalis fucceflionis materia, voor zo verre als bv de huwelikfche voorwaarden lunchen Hillem Keye junior en Ann* Maria van Lauwik^, vader en moeder van Thomas Keye opgerigt -het naarvolgende is: bedongen: . 3

,, Dat namentlik , in cas dat huwelik zonder kinderen kwam tl gediffol veert te worden, gelyk ook in cas dat kint of kinderen

geboren zynde, die zelve zonder lyfserven kwamen te fterven, 3,, als dan wederzyds aangebragte en namaals aangeftorvene goe-

deren wederom zullen erven en verfterven aan de naafte vrin-

den van vaders eh moeders zyde als dan in leven zynde, daar ,, dezelve heengekomen zyn.

Hoedane claufule, van te zullen wederkeeren, of wederzyts weder- o sm te zullen erven en verfierven, na die, 't zy dan vaderlike of moederlijs zyde , van welke hetgoedt herkomfiig is, volgens het Lantrder 4. Boven Ampt. tit. ly. art. 17. ende de leere van Peckms' Wefel tn Goris hier voor geallegeert, is een patlum, uthonarevertdnl tur ad latus unde devenemnt, en aldus in effecle is geweeft eene uitfluitinge van de ftatutaire gemeenfchap van goederen tuffchen man en vrou , ende een beding van retour van goederen in de twee gevallen hier voor gemelt s

Van welke twee gevallen alzo alnu niet het eerfte , maar het laafte exfteert: vermits uit het huwelik tuffchen Willem Keye junior en Anna Maria van Lauwïk_ eenen zoon , te weten Thomas Keye voortgekomen, maar den zeiven zonder lyfservenafgeftorvenis•

Zo moeten alnu ook uit ki agte van dat zelve beding van retour , aan de eene zyde de goederen door Willem Keye junior by Anna Maria van Lauwik, ten huwelik aangebragt, en namaals door hem van zynen vader, Willem Keye fenior, of enig ander bloetverwant , aangeërft , ende van hem op zynen zoon Thomas Keye gedevolyeert, en door den zeiven naargelaten , retourneren op milem de Regteren van Hemert, als tegenwoordig den naaft verwanten vrient van s' vaders zyde van Thomas Keye wezende,

Nnn End€

Sluiten