Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

PUTIS P R f II JE

Ende aan de andere kant de goederen door Anna Maria van Lauwik, by Willem Keye junior ten huwelik aangebragt} en namaak door haar van hare olderen of andere bloetverwanten aangeërft , ende van haar op haren zoon Thomas Keye gedevolveert, endoor den zeiven ftervende naargelaten, op de twe kinderen van de zufter van Anna Maria van Lauwik\ , als tegenfwoordig denaafte bloetvrienden van s' moeders zyde van ThomsKeye zynde, alnu retourneren :

Aangezien dat by de voorff; huwelykfe voorwaarden het retour over de twe daar by vermelde gevallen wederzyts of recïproce, ende zo wel voor s' moeders als voor s' vaders , en zo wel voor s'vaders als voor s' moeders naafte als dan in leven zynde vrienden van Thomas Keye, is bedongen ,

En dat overzulks aan d'eene kant Willem de Regteren van Hemert tot de goederen,, die van der moeders, ende aan d' andere zyde de Zufters kinderen van Anna Maria, van Lauwik\ tot de goederen, die van des vaders zyde van Thomas Keye heengekomen zyn, geen regt of praetenfie van fucceffie konnen fuftmeren te hebben.

Alzo men , quoad hanc fueceffionem cvnventionalem , bier alleen Hl eenen cas van een bedongen retour van wederzyts ten huwelik . - aangebragte en namaals aanbeftorvene goederen verleert;

Ende het eene notoire contradictie importeren zolde te wilte* fuftineren , dat iets zolde moeten retourneren na eene zyde , van „_ welke het niet is heengekomen , of reverteren tot eene plaatze , op welke het noch nimmermeer is geweeft. . ■ ■ 10. -Dat wy voer het overige alhier verferen in materia fueëejjimis legïtima, ofte omtrent de ordre van fucceffie ab inteftato zo en als die ons is voorgefchreven by onze lant:en ftadtregten , welke by' defect van de defcendente en afcendente linien , in de collaterale! lime na des overledenes broeders en zufters endé denaerver'kindef; ren tot-des zelfs «rfniffe roepen die gene , welke hem hét naafte' in den bloede beftaan, Lantr: van Thieln en Bomm: weerd. eap.zfyart. iz Stadtr: van Zalt. Bomm. cap. zz.. art. iz.

^Twelk , vermits Thomas Keye nogte. defcendentèn nogte ad. fcendenten, nog broeders of zufters, nog der zeiver kinderen , : 'nogte ook omen of moeyen heeft naaigekteh' j in dezen zyn zy*: ner moeders zufter's twe kinderen^ *

Sluiten