Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2^ Partis Secocje

ongéachtet iterative gerichtelyke inftantien van de Excipiente , en wanneer door dezelve citatie ad jufiificandum tegens den Panteifcher verzocht en erholden was, noch by. zyne juftificatie van den 12. Juny, nochte naderharit het gerequireerde originele ïnftrument tot probatie van die gepretendeerde fchultvorderinge met de name van gemelte Tryne Meyerinks gefubfcnbeert, heeft weten te produceren 5 dan alleen pnetexerende , dat het zelve by zekere fommatie van den 13. July 1717. albereits en vorens aan de Excipiente ware geinfinueert geworden , ten dien einde daar toe emploierende de relatie van de voogt van der Wyk onder gemelte ade ervintelyk:

Waar by ons nochtans de hujusmodi fatla infmuatione origwahs chiroirraphi , ZO immers in hac lite & qutdem tempore juftificationis moefte g'exhibeert zyn, n iet alleen niet is gebleken, maar wel in tegendeel uit de exhibitie van de refpeaive originele copielyke aflens van fommatie met het annexe inftrument; dat alleen maar een copie daar bv is overgelegt geworden , en waar van volgens desPanteifchers eigene gegemineerde gerichtelyke confeffien tefhbus attis het originele niet door gezeide Tryne Meyermkj, als dewelke utifatis ex judicialibus aüis probatum, niet fchryven koude, maar door den zei ven bon* tide in name van dezedebitnce zoude getekent zyn ; zulx dat daar door van zelfs zullen moeten ver vallen alle die difcourfen bv den Panteifcher zo breetvoerig over die prerenfe infinuatie des originelen niet exterende ofte apparerende hantfchrift en alzo fttpef non ente gemaakt; de hisenim, qua non fuut, & qua non apparent, idem est judicium l. 30. jf.de tefi.tut. & L 16. §. 3. eod. tit.

Zodanig dat den Panteifcher niet bevoegt geweeft is vooraeze gepretendeerde fchultvorderinge met peindinge te mogen fpreken veel weiniger op de goederen van de Pantverweerderfche, welke by die copielyke hantfchrift niet alleen niet bekent, maar by d' acte van peindinge nooit in enige qualiteit, veel min als Erfgename van Tryne Meyerinks aangefproken is geworden;

Maar hadde het defzelfs pligt geweeft daar over met een anderen ingang regtens, en alzo legitimo juris ordine in dezen met badinge tegens dezelve te procederen en te vervaren; als rechtens zynde: 2 Quod adverfus Mum, qui negat fe heredem, jus patti executivi ex3* er een

Sluiten