is toegevoegd aan uw favorieten.

Selecta consilia et responsa juris [...]. Dat is Uitgelezene jnstructoire en decisoire consultatien en advisen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

70 Putis Sech kus

ïp. Zodanig dat daar by, als mede Carpz.. def. for. p. i. confi. 8. def. y. & 16. Sim. van Leeuw. eens. for. lib. 4. cap. 26. is te

vernemen , dat, wanneer dusdane wettige exceptien fedeme /«niet kunnen geliquideert, ofte het bewys van een voorgewendede betalinge in promptu daar gedaan worden , dezelve de g' intenteerde peindinge niet mogen retarderen , maar moet derzelver examinatie aan den Excipient ujque ad judicium praparatum gereferveert worden, per l. 3. §. ibidem.ff. ad exhib.

ZO. Quiajuxta eund. Parlador. dibl. loef. iz. n.óf fententiam in ejusmodi caujis fummariis [uti funt debita liquida, judicialiter vel fubferiptione dekitoris agnita) latam non plenum parare prajudicium in via ordinaria, per Glolf. in l. Z. C. de ord. cogn. Bartol. in L I. § & parvi

21, refert ff. quod vi aut clam: Om welke redenen , zeit hy, dan ook de Richteren gewoon zyn by hare /ententien te referveren aan Tegenparthy haar gefuftineert regt , welke refervatie of wel aan dezelve geen nieuw regt geeft, zo conierveert dezelve egter het regt, in cujus gratiam het zelve gereferveert is.

22. Zulx dat uit aanmerkinge van dusdane refervatie ad aliim infiantiam Coler. part. 4. cap. 2, ». 28. & 29. tradeert , dat men non óbfiantibus rei exceptionibus, nifi illa vel de prafenti notori<e fint judici ex aïlis caufa , vel ex inftrumentis produBis a reo , tot de executie mag en moet procederen, gelyk hy dit zyn advys met de auctoriteit van veele andere DD. en wetten aldaar adftrueert en verhaalt, dat hy zulx in de praclycq over de 30. jaaren heeft zien obferveren.

23» Waaruit dan mede proflueert, dat geene dilatoire exceptien, of dewelke van weinig prejudicie zyn, ofte eenige andere oppofitien van illiquiditeit, dewelke van dieper onderzoek en tot retardatie der pantprocedure {trekkende zyn, daar tegens mogen g'admitteert, maar in tegendeel moeten verworpen worden ,

24. refer'vat'2 opponenti aBione pro eo noviter injlituenda , vulgo by rau actie , ut reBe quoque fentit diB. van Leeuw. loc. fupra citat.

25. Welke traditie en diftimftie der DD. omtrent de admifTie, rejecfie, en refervatie van dusdane oppofitien Goris mede opvolgende ad cons. Velav. cap. 11. art. y. m gl. n. 10. tradeert , dat alle dilatoire exceptien, als dewelke den Opponent niet zeer praejudiciabel zyn, tegens peindinge geobmoveert, gerejicieertworden j