is toegevoegd aan uw favorieten.

Selecta consilia et responsa juris [...]. Dat is Uitgelezene jnstructoire en decisoire consultatien en advisen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IOO Partis Secund/e

konnen tot ftanthoudinge zyner affirmative opinie geallegeert en gededuceert worden, dat die by het N. Regl: art. 10 geordonneerde inzendinge by de wethe van peindinge, niet pro firma effentiali fed accidentali zou vereifcht worden, om dat zulx niet geschiedende geen andere poenaliteit by den volgende u. art. geftatueert is, dan het vervallen in de kpften van den termyn, zonder dat de inftantie geperimeert, nogte enige andere peindinge vooraf a. weder gerequireert wort: Qua cafu het na de lere van Voet ad tit. f. de 11. num. 16. Zoes. ad d. tit. num. fo. arg. I. 14. ff. de ften. regtens is , quod fi legiflator psenam fpecialem adjecerit, videtur ea effè contentus, manetque allus in fe validus:

Dat ook aan de impulfive oorzake en reden, welke den wetgever tot die by de peindinge gerequireerde inzendinge bewogen heeft zou konnen worden voldaan, wanneer zulx gefchiede na gedane oppofitie by de verzogte prsfixie van een dag regtens 14. dagen voor den Gerigtsdag , als wanneer volgens den 9. §. den Verwr: alvorens kennis hebbende, waar over den dag regtens gelegt is, dusdane geringe zaken op dien geregtsdag zouden konnen afgepleit worden. 6. Waaruit dan zou mogen geinfereert en verder geadftrueert kon* nen worden, quod ex identitate rationis vel verifimili mente difponentis extenditur difpofitio de cafu ad cafum & de perjona ad perfonam ; utpote cum legis ratio fit anima, & fpiritus legis & potior pars ipfius, & legis vigor tn ipfa ratione confiflity qua idcirco principaliter attendenda , Ut late vel JtriEle accipiatur:

Namficut corpus ducitur ex difpojitione anima, ita lex ex difpofitione rationis, adeoutHnterpretatio, qua colligiturex ratione legis, nondicatur fieri per extenfionem fed potius per comvrehenfionem.

Uit welke en andere regtelyke argumentatien dan zou mogen geconcludeert worden , quod, quemadmodum nulla lex efl tam pracifa & firiüa, quin recipiat moderationem a tempore , loco , qualitate perfonarum, identiate rationis & argumento per aquipollens aliisque circumfiantiis , intentioni legifiatoris per tempeftivam docnmentarum infinuationem 14. diebus ante juridicam faUam fatisfaüum fuit. 8. Dat daar en tegens aan zyde van den Pantverwr: totbeweringe 'van de negative is, en nog vorders heeft konnen worden bygebragt, dat het JN. R. d. I. imperaüve ordonnerende om by de wethe van

pein-