Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

,44 PartisSscundje

Redenen van decifie zyn onder anderen deze.

Het Incident, wie in deze pro:eduire of inftantie voor Aanlegger en wie voor Verweerder moet geholden worden , en wie van de Parthven bygevolg de (portuien met den aankleven van dien zal moeten üitfchieten neffens 't vorderen van copien over't voorff: poi id, is voorbygegaam

■ Om dat het officium judicu voorna nentlyk is de proceffen zo veel moo-elyk te verkoiten , en le alle in :identen en conteften, welke nergens anders toe dienen , als om parthyen optehouden en op Troote koften te brengen , afefnyden ; Bom namque judicis eft lïtium materiammtHH-rt potuis quam augere. et inprimis curare, ne lites ex lite oriantur , fed ui aliquu ft litium fjnis ;

Waar bv hetGemenebeft zo wel als de Parthven zelfs ten hoogften geintreffeert, waar van onder anderen Fab. in Cod. Sabaud. lib. tit. 18 def. l8. in not. Carpz. hb Z tit. I. Refp. n. j. in terminis fpreeken.

Daar by noch komt , dat den Volmr: van den Heere Graat van den Berghe doorgaans in zyne materie in fpecie art. 82,. van zvne geproponeerde Nulhtates fententia pofeert , dat hy t fundament van deze proceduire of van die exceptie nullitatis nopende die formaliteit en ordre van procederen geleit heeft op den 4. art. van den q. tit. Landtr. * Dat den voorn- art. uitdrukkelvk medebrengt , dat men in 'zodanen cas, als den Oppofant in dezen geprocedeert heeft , aan d'eene zvde zal f hrvven ver Articulos nullitatis & exce/jus m executione , en aan d'andere zyde bv Nootdruft , en dat zonder vor-ire proceduiren of fchrvven 't Oordeel beftaat en met raat van Rechtsverftandigen erkent zal worden wat rechtens, vide.

nntur verba dift. art 4.

Dat ook des Heeren Oppofants Volmr: bv het verzoeken en bedingen van wederzvts Schriftuire of Nootdruft op den 21. April 1686. zelfs abfolufe zonder eenige conditie of reftnótie ingewilligt en geaccordeert heeft, dat terminus collattoms& ablegand* ^gepraengeert, en dat over t'quaïftieufe poinö, te weten over die exceptio nullitatis zoude erkent worden. £0

Sluiten