Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Partis Secündje ten dezelve niet bequaam geoordeelt worden, om deze erf huisproceduire te kunnen affnyden.

24. Gereguardeert in de eerfte plaats dezelve voor geen decreet, veel min eene fententie ten erfhuisregt gewezen , kan worden aangezien, behoevende men daar toe 't oog maar te flaan zo wel op d' uitterlyke forme als den inhout van dien, die beide aanftonts zullen aanwyzen, dat het is eene refolutie genomen op eene requefte, waar op geene parthye in 't geheel is gehoort, nog over welkers inhout eenige litis conteftatie is gevallenveel min zo eene, waar by de materie van eene erfhuisprocedure ordine is verhandelt, 't geen nogtans alles nootzakelyk is, wanneer dit een decreet offententie genoemt zou kunnen worden ;

g y. Sententia etenim efl litis controverfa interjartes litigantes per pudicem declaratio & definitie-, abfolvendo vel condemnando falïa, Speid. fylL quafi. Lit. S. verb: Sententia.

- * Waarom ook de fubferiptiones judicum, cum libello fimplici fubferibit

* ' v. g. fiat fecundunr petita &c. volgens't jus Ctvile gediftingueert worden van fententien en aan dezelve geene vis fententie. wort geattribueert, Brunnem. ad l. 2. & 3. Cod. Commin. epifiol.program: Subfcriptiones aubloritatem rei judicata non habere, Voet ad tit. f. de re jud. n. 3,

Zynde ten dien opzigte zeer remarquabel en ook eenigfinsapplicabel op ons geval de /. f. Cod. eod. houdende : Judex qui difceptationi locum dederat, partium allegationes audire & examinare debuit , nam fubferiptionem ad libellum datam talem , qua adverfam partem in pofjeff.onem fundi nutter et, vicem rei judicata non obiinere, non ambigitur.

38. In voegen dat dan notorie het gedifponeerde door de Magiftraat fub E. voor geen decreet of fententie zynde te eragten , en dus doende nog nooit eene erfhuisproceduire ten reguarde van dit binnenjaars verfterf zynde geventileert nog getermineert , maar op zyn hoogft deze refolutie niet anders , dan eene provifioncle voorzieninge omtrent de bewaringe van de voor dezen gefequeftreerde gerede goederen , die aan den Verwr: tegens 't ftellen van genoegzame en behoorlyke cautie is overgelaten, kunnende worden geconfidereert, zo kan ook daar door niet gehouden worden de materie voor eene erfhuisproceduire, nopens dit binnen jaars verfterf te zyn weggenomen ; Voor

Sluiten