is toegevoegd aan uw favorieten.

Selecta consilia et responsa juris [...]. Dat is Uitgelezene jnstructoire en decisoire consultatien en advisen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

^§ Pastis Secünd^

beftaan van een teftament en uiterfte wille alle de voorff: reqmfiten en folenniteiten wel uitdrukkelyk worden vereift, zo volgt nu daar uit onwederfprekelyk, dat de meergemelde difpoütie of acte teftamentair onder A. moet gehouden worden voor invalide en van onwaarde, wordende ten dezen refpede gerefereert tot de pafiagen van regten by de conclufie of fchrifture van duphcq &c. van de Verweerderfe in 't brede geallegueert, en wel mede tot 't geene op dit fubjcd wort geleert by den Profeffor Voet. ad tit. ff. 'qui teftam. fac. po[f. &c.n.l.%. _

En wat nu wyders betreft de verdere confideratien door I-arthyen wederzyds ten proceffe bygebragt engemoveert, vermits alle dezelve od en met de decifie van't voorff: hooftpoind alhier in quaeftie komen te corrueren, hebben de ondergeff: geoordeelt ondienftig te zyn , daar over te maken eenige nadere reflexie. ,. En gemerkt de vorenftaande quaeftie beftaat in een quaeftie en fpeculatie van regten , en waaromtrent by de regtsgeleerden zoude konnen worden gevonden diverfiteit van opinien, zo zyn de koften van den proceffe door de ondegeff: om redenen gecompenfeert.

Aldus nader geadvifeerfin Amfterdam den 13. Maart 1724.

D, HE L Ai A NS. f. de la BASSECOVR SCHRICK.

X L V I.

ADVYS INSTRUCTOIR

Super eademfere materia. S U M M A R I A.

ï. O'iinta ad tmguem y literam O funt obfervanda fub poena nullitatis. n, S'

2, ft/t ut nequldem partinm confenfu form<e Jlatutaria addi vel dctrahi p>°ffiU n, 4, ob rat, ibid, ne-, que