Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

yrc PartisSecundje

decis. 4. ». zegt, ft folennitates ditlo Ediclo prxfcriptat, & qu*. reqmirunmr a jlatutis loei , ubi. teflamenta conficiuntur , cbfervata non

fuerint, nu/la erunt etiam quoad legata ad pias caufas , met byvoeginge ook, dat het verzuim dien aangaande door geen <equipo/lens gefuppleert kan worden, allegerende daar toe Papon. Ub zo. tit. 1. arrefi. 1, en andere meer, ende het zelve nog nadrukkelyker beveftigende in zyn commentarien ad LL. Aiechlm. tit. 17. art. 1. in addit. n. zy. vers. nota 'bic. daar hy zegt zulx ook plaats te hebben , fchoon het canonicque recht niet uitdrukkelyk by het ftatuit geabrogeert mogte zyn; Ö4. En zo fpreckt ook Pawzman. part. z. quxft. 6- ». 70. van een

'veel favorabiler geval , daar namentlyk een vader in tejlamento privileoiato inter liberos zyn huisvrouw met een legaat hadde begunftigt: Piet as fola inquit, mfi legis accedat autloritas, non ejficit, ut quis valide obligetur §.ji vero expreffim in auth, de hered. & Falcid. I. pen. §. Ulo de necejf. ferv. hcered. inflit. nam Heet liberipie faciant, quod voluntatem patris adimpleant etiamji legum folennitate fit dejlttuta • attamen , fi flennia a jure reqmfita defitnt, ad prafiationem reliüorum compelli non poffuntj Cum legtflatores ad fic ftatuendum maximis &gra. viffmis de caufis fuerint commoti , poüjfmumvero , ut fraudes, qua facile committi poffunt, evitentur. I. fin. C. de fideicomm. befluitende ' die quaeftie in het einde met eendemonftratie, dat zelfs de kinderen m foro poli onverpligt-zyn, om het vermaakte legaat aanhaar moeder te voldoen. (5y. Behalven dat men hier met redenen ook zoude mogen intwy-

'fel trekken, of in het legaat in quaeftie wel een caufa pia legtopgetloten: want behalven dat de teftatrice niet zegt, dat zy het doet uit een chriftelyke liefdadig!reit en aamnerkinge van armoede van de Hungaarfche en Zevenbergfche Studenten, of uit godtvrugtigheit ter bevorderinge van de verkondiginge of voortplantinge van de zuivere lere des euangdiums, gelyk Stryk: d. tratl. cap. 12. §. 10. fehynt van gevoelen te wezen, dat het motivum pieói.tatis in de difpofitie moet worden uitgedrukt. Zo vind men by Carpzov. part. 2. ccnft.4.. defin.24.. verfcheide bewyfen van Schepenen van Leipzig aangetekent, waar by verftaan is, dat zelfs een legaat aan de Paftor van de Kerk gemaakt voor geen legatum ad pias caufas te houden zy, fchoon zulk een perzoon werkelyk bezig

Sluiten