Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Cons. LI. yr^

dens aangekogt vanlzak Fontain ftaande op de namen van Sufanna Petronella en Anna Everwyn by Dor. Valk in tugt wordende bezeten: een obligatie groot twe duizent guldens op de Generaliteit, aangekogt van de erfgenamen van Langeley , een capitaal groot elf hondert guldens weder gekregen vanhetQuar" tier van Vel uwen, waar aan Dor. Valk mede de tucht heeft voorts om het reftant met gereet geit te fuppleren.

Ten einde om daar mede te handelen, als by den teftamente gemelt: Alles ongeprasjudicieert de tucht, zo Dor.Valk aan enige boven gefpecificeerde effecten mogte competeren, om dezelve na expiratie van die tucht eerft te ontfangen ; en dat alzo daar voor is gedaan een goede aanfpraak, en daar tegens een quade tegenweer : De koften van beide inftantien om redenen compenferende, en de koften over de verpleginge van deze revifie gevallen, mede by parthyen half en half zullende worden gedragen.

Aldus gedaan en uitgefproken op de groote Zaal van het Hof van Gelderland t'Arnhem den 25. july 1738.

f. van E S S E N.

Cum bcec ciueeftio de foknnibus tefiamenti non cxigmm

jurisprudentie potemica partem conftituens magnisque motibus inter hilarioris fam<z Pragmaticos agitata tandem hac fupremi judicii reviforii fententid fopita fuerit, mihi perfuafum habeo hancce confüiorum dtfionantium colleïlionem (yenia amphff. confultiffimique viri Dn. W. R. Brantfen civitatis Arnhem. Confulis ac Curiee Provincialis Senatoris meritijfmi integerrimique publici juris faElam) LeBori non improbatum tri.

Quibus mertto addendus Tïpfï. juridicus , quem ad in~ teileBum ftatuti Arnhem, quoad fuperlcriptionem teftamentariam ante ejuspronuntiatam fententiam nuper edidit Dn: J. C. van Wachendorf Advocatus coram curia VltrajeBina difertiffmus , qui ex profejfo hanc pro legatariis appellantibus jam decifam quxftionem traBavit & defendit, in qua tarnen

Tres mihipragmatici cum difentire videntur, non fine fruBu is 1 retter difentientittm fuper folennitate teflamentariaDD, eonplia cafu emeroente evvlvendus & legendus erit.

Rrr LIL ADVYS

Sluiten