Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zo PaRTÏS i E ü T 1 Jt

17, 18, 19. 20. 21» 22. Rationes pro riele volmacht heeft altcos plaatvaliditate hujusmodi mandatorum ze zelfs na ergane fententie. quadrifariam aUata examinantur 28. Hoedanig de DD. een gebreken5 refutantur. lyke volmacht ouder cautie de

23. DefeBus mandati esl de fubftan- ™<to admitterende te begrypen zyn?

tia ipjius procejjtis C33 judicii. v. n. 29.

24» Ratihabitio geftorum quando lo- 30. Geene cautiones de raio worden

eum non habet ? in Gelderlant tot ftanthoudinge

ij. — Fiétum mandatum dicitur, van ondugtige volmagten aange-

26. Jure confuetudinarió mandatum an- nomen.

tecedere oporet. 31,32. Quod rebus judicatis fupremtt.

27. Querele van nulliteit eener nota- Curix provinctalis probatur*

Recueil uit de fententie

en

Redenen van dien

In zaken voor het Lantger: der Heerlykheit Borculo ongedecideert hangende tuffen den Hooghgeboren Graaf en Heere Fredrik. Wilhem Graaf tot Limburg , Bronlthorft en Stjrum , Heer totWifch, Borculo en Ghemen, Erfbannerheer des Furftendombs G. en G. Zutphen &c. &c. &c. Arreftant en Excipient ter eenre, en Sr: Mïlhem van KlinkenbergNotavis en Sollicr. Milr: G'arreftde: en G'excipde: ter andre zyden, afgegeven op den 21, Maart 1722, ref. DD.

F. R.vanLATHVM. H. SC HE E RS.

Redenen van 't gewysde.

Dat of wel ex fimilitudir.e quadam , vel reliquiis van het oude en naderhandt verbeterde Roomfche regt , waar van in principio Infiit: de iis per quos agere pojfumus, mentie word gemaakt, olim ipjis Patria xoftra nimbus het gebruik van Procureurs, ofte

voor

Sluiten