is toegevoegd aan uw favorieten.

Selecta consilia et responsa juris [...]. Dat is Uitgelezene jnstructoire en decisoire consultatien en advisen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

22« Partis Tutu

4. Zonderling daar het verbandt in quasftie met de mondehfce verklaringe voor Schepenen zyn volkomen wezen ende efTecï heeft, ende de prothocollatie alleen dient ad probationcm , ende brevimanu tot commoditeit van de Secretaris, alleen by eenisge-

5- trokken , hoewel inderdaat ende natuirliker wyze niet mogelyk is geweeft, of de wjI ende uitdrukkinge van dien , ten effedte van verbandt , heeft wegens de een of d'ander moeten voorgaan , ende in dezen ten reguarde van fan van Hummelo als eeift geftelt; Tot welk einde ook ftaat te remarqueren, dat in 't

^•extract, naar ordentelike fucceflive fchultbekentenifie wordt gebruikt het relative woordt volgens dien, refererende ex natura relativorum dezelve ordre in't verbandt, zonder dat tot rekeninge of bewys van prioriteit groot interval van dag of ure wordt

J. vereift, quia in ordine ad praferentiam hypothee ar iorum creditorum pratrogativa temporis confideratur etiam ad momenturn Gail. lib. 2. obs. Zf. n. 3.

J. Quia nemo fanus dubitare potefi , quin ille prior venerit, qui faitcm quadrantis vel momentt fpacio prior accefftt, cum hora, quadrans, momentum &c. aque fint fpecies & daratimes temporis , quam annus & dies, uti poft Bald. inl.de rebus 1 3. n. 4. Cod. de donat. hn\ Matth. Dec. cons. 689. n.z. ejr fieq. & in cap pafioralis. de Rcfcript n \Cu afierens, prioritatem eonfiderari etiam in punüo, ut in terminis decet Bachov. in tratl. de pign & hypeth- lib, 4. cap. 1 n. y. & Ub. 3.

9' cap. 3. n, 3. ubi contrariam opinionem acriter perftringit.

Aldus by my onderff falvh aliormn judieió geadvifeert binnen Arnhem den 29 July 1661.

CO RN. van STEE NL ER,

Conform voorn: 2. Advyfen hebben wylen de DD. G. a Limburg, en H. Ttmminck d. 26. Juk 1661. mede geadvifeert, en boven vorensgeciteerde DD. aangehaalt de confonante leere van Negufant. de pignor. membr.z. part.j. n.A±.&±f,

XXVIII. ADVYS