Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

fiZQ Pilt!» T % K V l M

SUMMARIA.

ï. A rrejium operatur pignus prt- gitiven debiteur of zyne boedels

XX turium. curateuren niet gefchiet , moet

2 Creditori Jibi vigilere de jure li- g'exploicteert en rr.et efk& aan-

* berumefl. genomen worden ?

». Het fallifTement van een debiteur % Per ^ovtaneam partis companti.

geeft geen aflèétatie tot prsjudi- onem citaiio licet nuüa convali-

cie van het arrett, by den eerften datur.

crediteur op die buiten zyne 8. Ratio.

woonplaats gelegene goedren ver- 9. Contra debitoremfugitivum requi-

kregen ob rat, n. 4 fitacitationis moderari jp.ra fnunt.

f, In wat opzigten het faüiffement 10. Contra creditorem luthcntem cita-

verfchilt van een ceffie van goe- tio per ediclum advalvas iocum

deren? „ habet6. Hoedanig de wete, aan een fu-

Na Juftificatie van arreft, Iropugnatie , Replicq , ende Duplicq, met de refpeclive documenten en bedingen aan den Gerichte tot Lochem geëxhibeert by Berndt Menchhorjl Arrefi ant ende Aanlegger ter eenre, en Henrik^Rauwers volmr: van deCuratoren van den defolaten boedel van Peter Martens Hoefyfer Oppofant ter andere zyden ; Ende op alles behoorlyken gelettet. T' voorff: Gerichte roet advys van Rechtsgeleerden wyft voor recht: Dat den Arreftant voor de gevorderde 300. guldens met de intereffe van dien, federt den y. Oclob: 1640. gevallen, reffens Gofuinus ende Arndt Brantz zy te prefereren in 't recht ende gerechtigheit, t'welk de voorfl: Hoefyfer, met zyne huisvrou^/«deSticke, heeft toegekomen in de goederen Nyenbuis , Herdmk* Stère, den Heet brink, Khkfe, voorts Karpers mate, met het Nylandt 'ende VryUnk , ende alzo by hem gedaan te zyn een gcet bezaat ende bv den Oppofant een quaat ontzaat, met compenfatie van koften om redenen.

Geadvifeert t'Arnhem den iy. Mart. 1642. f. SCHIFFORT. GOS. van STEE NL E R.

'T bo-

Sluiten