is toegevoegd aan uw favorieten.

Selecta consilia et responsa juris [...]. Dat is Uitgelezene jnstructoire en decisoire consultatien en advisen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Partis Tertïje dezelve zeer haartelik in ajfrmativam moeten incideren.;

4. Nadien het eene in cencurfu dijjonantium flatutorum alcmgereci^pieerde en inconteftable regtsdoctri ne is, dat d'ongerede goedren van de fituatie der territoriale wetten hare influentien en dif-

^ pofitien ontfangen, zonder onderfcheit teflatus quis an inteftatus deeedat, ut inter ttlies naturam mobilium & immobilium ex profeJJ'o diligent er perfcrutande P. Voet. in fing. fua difquis. jurid. cap. 23. ». 9. exprefte docet, & tr. de ftatut. feit. 9. cap, 1. «.4. autloritate quamplur. DD. ibid. citatorum confirmat.

6. Zodanig dat een teftament, fchoon na de locale wetten rite gemaakt, overal teflantibus Gail lib. 2. obs. 122. Sand. dec. Fris. lib. 4. tit. 1. def. 14. fubfifteert , nogtans geen kragt heeft ,

7. zo daar by tegens het reële ftatuit mogte gedifponeert zyn, CU Schralf obs. prall. obs. 28 y. n. 1. & 2.

8. Cum flatuta vires fuas extra [latuentium territorium non exferunt,

9. ten eenemaal ftrydig aan de wetten der Romeinen, als welkers burgeren , provinciën en fteden, aan een fouverein hooft onderhorig, verpligt waren defzelfs wetten zonder reguard van die municipale en contraire ftatuten te volgen, id. Voet. d. tr. de nat. mob. & imm. eod. c. n. 10. & cap. 12. n. 2.

10. Waar uit dan ten refpecle van den legitimen erfgenaam nootzakelyk moet volgen, dat aan den zeiven de ftatutaire legitime by de" reële ftatuten verfcheidentlykgeconftitueert, en daarover in't geheel of voor een gedeelte geen uiterfte wille admitterendde, geenzins mag benomen, nog met eenige laften van vrugtgebruik, legaten, fubftitutienofdiergelyke, fchoon inpiumufum gemaakt, bezwaart worden Nov. iiy. cap. 2. & y. Befold. cons. p. y. cons. 197. ». 5. Ann. Robert. rer. jud. lib. 1. cap. 1, & Itb. 4. cap. 2.

11. Dermaten dat aan d'erfgen: het teftament willende infringeren niet anders open blyft, dan de aclie ad fupplementum legitima, voor zo verre zy daar in vermeinen benadeelt te zyn.

12. Gevolglyk ook niet de halffcheit van die in de Graaffchap Zutphen gelegene allodiale goedren , als waar over de Lantr: tit. \2. §, 1. alle teftamentaire difpofitien refpuerende, die als de legitime aan den naaften erfgenaam jure fuccejfienis ab inteftato defereren, met alle zodane laften, als dewelke die immobile halffcheit-