Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Partis Terti/e 2, benemen, immers dat daar op in hac caufa pofejjoria , in petitorio 6'reiraclanda, zou mogen gerefieaeert worden. . 24 Behalven dat het ten opzigte van die prattenfe fmgulariteit m regten quoad prebationem primi extremifc. pofeffionis deciioir is, quod tefies fingulares etiam de diverfis aüibus deponentes fufficiunt adeamprebandamGuld. Pap. dec. q. 544. Wefenb. de preb. pof. retw. cons.

2 5-.2°Geiyk' ook 'refpeBu fecundi nempè prebationisfpolii geoordeclt wort zelfs eene femiplene probatie fuffifant te wezen Marta. d.lit. fpolium. cap. 102. §. 6. in pr. ■ =

Dat vervolgens die voorgewende obfcuriteit , welke in die by Imptn: geproduceerde getuigenilfen zou refideren, en wy nogtans niet bevonden hebben, in dezen almede van geen belang, maar in tegendeel zeer wel conciliabel en toepaflelyk zyn op 2(5. de vraagftukken, Quibus femper dibla teflium adaptanda funt , ut mnvidercntur infulfa & ab interrogatis alitna arg. f pr*tcrea. Injt. de inut. ftip. & l. 124- U idem refpondit. ff. de V. O.

Dat eindelyk het intereffe, welke twe der getuigen van en uit de buirfchap Loghuizen in en by deze procedure zouoen hebben, niet van die fpeculatie is, dat, fchoon per confequentiam en niet ^'principaliter eenig voordeel van dat cumulative bezit dezer banke op haar mede redundeerde , daarom als teft es de umverfuate zouden reprochabel en verwerpelyk zyn juxta Mafc. deprob. vol. 3. Concl. 1422. Menoch. lib. 2. arb. q. cap. 106. n. 4.

Invoegen dat deze en andre van mindre importantie gemaakte reproches by ons te minder hebben mogen gereguardeert worden , om datter meer andre getuigen buiten deze. univerfiteit of buirfchap Loghuizen tot genoegzame probatie van der Imptn: intentie geprofereert zynde, wy het ten refpeeïe van alle deze ieprochabele getuigen f zelfs als zodanige met de Gedns: veronderflelt) daar voor dan zouden moeten houden; „o Quod tefies minus idonei fuppMtur teftimonio teft mm de quorum 28'' fidedubitari non poteft, juxta 1. 6. f. 1. fi- de Etende & DD. Reüliees. art. citatos. , ,, 7

P DeLoehuiUrs die gelibelleerde banke met en nevens de ^rivelders dnn voor onverdenkelyke jaren volgens die geappliceeide b wvs^ ZOU fa£n d™

Sluiten