Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Partis Tertije se art tf/fyf • na waarheit mede hebben aangemerkt, dat zvn Eerw: als />4/fw toci met en nevens eemge andre g erfdens van Nede ter gelibelleerder tyt en plaats vergadert niet anders daar by getuigt heeft, dan dat het verzoek (by de drie gezanten van Markvelde, om alleen deze quïeftieufe bank door andre menigmaal bezeten, te mogen gebruiken, gedaanj aan die vergaderinge uit haren name voorgeftelt, en daar op door die g erfdens hifce formdibus gezegt is: „ dat die van Marvide de aangewezene banken konden gebruiken en aan de kofter gezegt worden, dat ! in naaftkomende zondag , zo der ymant in wilde plaats nemen, ' beïeefdelyk verzoeken die open te laten tot gerief van d,e van Markyelde, welk befclieit aan voorn: mannen heb bekent ge-

" Zodïnig dat de Imptn: zig te vergeefs by hare replicale materie hebben bezig gehouden , om op eene wytluftige wyzedit gedaan verzoek als een nadelig decreet of refolutie aantevegten, en als ntilliter & incempetenter buiten cognitie van zaken en verhoor der geinterefieerde parthye te paneren.

Waarom wy onnodig ordeelen in alle die middelen en motivenvan impugnatie, of en hoe verre den terntorialen Heer, Predikant met zyn kerkraat, ofte de kerkmeefters bevoegt zyn de zitplaatzen in deze kerk te reguleren , intetreden ; de quib. adeundus pral. Carpz.. d. def. 2qg. '

Waar op het in dezen ten reguarde van het poffeffoir, zellsuit die gedane propofitie evincant, niet zo zeer aankomt als wel of met dat gelibelleerde verzoek ofte zo genaamde refolutie deze Imptn: als polfelfeurs van haar cumulatyf bezitregt door de Gearrefteerdens dermaten op den 2. en 9. Nov: laaftleden daar in hebben mogen geturbeert en daar van ontzet worden.

Waar van wy de negative hebben geamplecleert en het zelts 69'daar voor zouden moeten agten, dat, fchoon dit Markyelders - verzoek en refolutie al voor een wettig decreet a competent* atgegeven, konde doorgaan, als-neen, de qui fupra, deGearreiteeidens by gebrek van behoorlyke procedure ten pofleffoiren, en daar van gedane infinuatie aan deze Arreftanten , h fpohom dezen niet te excuferen zyn, per ea qus. habent Fab. C. hb. 8. tit. 3. def. 12. Stryk. difp. de pene. pet. cap. 4. », 18. feqa.

Sluiten