is toegevoegd aan uw favorieten.

Selecta consilia et responsa juris [...]. Dat is Uitgelezene jnstructoire en decisoire consultatien en advisen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Cons.' XXL 233 Zo vermeinen wy egter, dat het tegendeel van dien gedeci- 66\ deert is in l. 3. §.9. /. 17. ff. de vi & vi arm. 7. 1, C. und. vi. I. 3. ff. de jufi. & }ur. over eenkomende met 't gevoelen van de moderne DD. inter quos vid. S. v. Leeuwen. R. H. R. ï. Boek^S. D. n. 3. & in Cens. For. P. 1. Lib. 2. cap. 10. n. y. en het gewysde in den jare 1669. voor den Gerigte van Aalten in caufa Geert te M'elpsbof contra Fifcum ergaan, daarom aannemelyker, waar by verliaan is, quod tlle , qui putat, fe pofejfonem rei fut jure defendere , nee de fuper in m. fide aut dolo efie apparet , non tenetur multla. in ufum Fifci.

En daarom zouden wy het met den Regtsgeleerde Juliaan in 6j, 7- §■ 3- ff" ^H°d vi aut dam en de Publiciflen deze (toffe verhandelende daar voor houden, dat men zig ex magna & fatts neccjjarta caufa met violentie in de pofleffie mag maintineren en dezelve tollende impedimentum juxta Borch. cons. 1 y. F,verhard. cons. 205. n. i. Qepolla deServ. cap. 30. n. 7. 8. Poftium de Manut. obs. 1. per tot. & DD. paflim etiam vi moderata continueren , pr<efertim fi non detur tempus judicem adeundi , v. mao-n. Grotium De I. B. & P. Lib. 1. cap. 3.

Cuilibet enim pet mtjfum efi, vim pojfeffioni illatam repellere , mode expellens modum non excefferit, notante Schralfert Obs. 391. ex all. ib. »■ 8.

Om vorens aangetogene redenen moeten van zelfs vervallen alle vordre argumenten en confequentien , welke Imptn: ter Repl. art. yz, 53. $7. 129. 130 179. 180. 186. 187. 340. 341. 342. 343. 348. en op meer andre plaatzen, niet alleen uit het removeren van die hegge , verplaatsen van hekke en tuin, komen te formeren, maar ook uit de regtelyke vereiflens 68.' tot acquifitie, zo van een vaarweg, het gebruik van dien tot 30. reizen in een jaar en defzelfs bepaalde grote buiten andre plaatzen , als van een nootweg over ymants lant na 't zyne tegens het controverie poinci van deze fummiere pofleffie ex Leyflero fureGeorgic. Lib, 3. cap.Zq. n. li. 29. & cap.^i. n. 13. Mafcard. vol. 3. Concl 1 196. n. 1. DD. ad Ai. §. l. ff. de itin. atl. pr. I 13. % l. ff. de S. P. R. Caepolla de Ser v. ad d. Ttt, cap. 32. ». iz. & cap. 1, n. 24. 25. en andre fchryvers en wetten bybrengen.

F f Want