Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C O N S. II.

gëobjicieert worden.

34. Als moetende zulks incontinent ti gefchieden.

35. Voorfz. exceptie , tibi adverfus me &c. word zeer kwalykai

9

Aclionem Paulianam gebragt. 26. 't Fundament der AStio Pauliana waarin beftaat? videetiam n. 7.

Tn zaken exceptioneel, voor een WelEdelen Hof-Gerigtc van AVaarwerk ongedecideert hangende tufTchen Mr. Jan Hendrik van Boften, Aanlegger en Gëexcipieerden ter eenre, ende Gerrit Koltbof, Gedaagden en Excipient ter anderen zyde.

Gezien , gelezen en gëexamineert de acte van citatie van den 19. Septemder 1746. voorts die daar op gevolgde Eifch en Aanfpraak cum annexis van den 17. Oct-ober dito jaars, neffensde daar tegens door den Excipient in dato den 12. December 1746. geproponeerde exceptien, eo modo, quo agis, male agis, informalitatis , nullitatis proccffus, et tibi adverfus me non competit aStio, in vim dilatoriam , Andwoord op dezelve , voorts Re- en Duplycq Exceptioneel van den 30. January 1747. door Parthyen by continuatie ten wederzyden mondelyk ten Protocolle afgehouden en voldongen , ende gelettet , waar op in dezen eenigzints te letten ftonde.

Welgemelde Hof-Gerigte, met aflumptie van onpartydige Regtsgeleerden, doende regt, rejecteert voorfchrevene exceptien, eö modo, quo agis, male agis, informalitatis ejf nullitatis procejfus , et tibi adverfus me non competit aclio, ende ordonneert den Gedaagden en Excipient, op deovergegeveneEyfch en Aanfpraak cum annexis ten naaften te dienen van Aiidwoord, zo en als, naar ftyl en gewoonte van dezen WelEdelen I lof-Gerigte, is gehorende, met condemnatie van den Excipient in de koften dezer exceptive procedure tot taxatie en moderatie van dezen WelEdelen Hof-Gerigte.

Aldus by ons ondergfz. gèadvifeert binnen Borculo den 21. Maart 1747.

J. SCHOMAKER. J. L. SOLNER.

B

Redenen

Sluiten