is toegevoegd aan uw favorieten.

Selecta consilia et responsa juris [...]. Dat is Uitgelezene jnstructoire en decisoire consultatien en advisen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C o * s. VIL 7i

hebben willen affecteren) kan plaatze hebben; Ibi enim resfingitur preefiens, &f ditioni Judicis fubjecla, ubi ejus contemplationeforum fortitur.

Quod argumento &? exemplo judicii domus mortuaria cafu quo illu- „7 Jlrari potuerit, vigore cujus poffeff onis, per Pratorem folenniter appre- * benfee, pqfjèjio rerum, extra Mud jm 'it lam fiturwn, quatkus naturaliter apprehenfie non fint, ad illius pqffefforem pertinet:

Sed, cum frujirarei fiatis demonjiratce adjicitur, huk Muftrandce materies non diutius immorabimur.

Wy befluiten derhalven uit de vorige gezegdens, dat dezen pofterieurenCrediteur, Chr. Okhorfl zelfs weinig vertrouwen op deze 3& zyne fpeciale affectatie zal gehad hebben, dewyl hy ten tyde der fubhaftatie van dat by hembcpeind parceel, onder andren op den 15. April 1749. gerigtelyk getchicd, niet d'allerminfte proteftatie daar tegens tot confervatie van zyn venneind regt, ten fine van prioriteit, gedaan heeft, waar toe immers, naar regten en byzonder naar't Zutphenfch municipaal Statuit Tit. 13. Art. 4. conform de traditie van Faber in Cad. Lib. 7. Tit. 29. Def. 16. ook buiten enige citatie juxta Vant, de Null. Jent. ex def. cit. nn. 19. 020. verpligt ware geweeit.

Zodanig, dat van dit zyn regt, waar van hy zig na de gedane publicatie der verkopinge had konnen tempore Jubhaftationisbedie- 39* nen, zou moeten gehouden worden verfteken te zyn per ea,queeeieganter habet fiupralaud. Matth. de Auct. Lib. 1. Cap. 11. n. 31. en 40. alzo geoordeeld, door die veronderftelde permiffie van verkopinge daar aan gerenuntieert en 't zelve geremitteert te hebbenper LL. uileg, apud cit. Carpz. cl. P. 2. Confil. 23. Def. 28.

Wy hebben deze en gene der anterieure Crediteuren gelaft, om , ter requifitie van de volgende daar by g'intereffeerde pofteri- ^ * eure Crediteuren,haar boek en wettigheid hunner geprefereerde vorderingen, invoegen als by het dictum fententie, binnen 14, dagen fub pcena presclujionis , in hoe prioritatis maturaudoproceffu fiummario, te folemniferen, zodanig egter dat die Crediteuren daar toe binnen gemelte peremptoire tyd geene inftantie gedaan hebbende de voorfz.folemnifatie zal worden gehouden, als of die wcrkelyk gefchied ware, Gelyk