is toegevoegd aan uw favorieten.

Selecta consilia et responsa juris [...]. Dat is Uitgelezene jnstructoire en decisoire consultatien en advisen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

i8<5

Partis Quinto

„ Groot Agtbare te prsefigeren, fubpoena perpetui fikntii, tegens „ hem, ordine juris , te inftitueren en te vervolgen.

Op welk requeft alzo op gez. 20. December 1753. het gewone apoinclement van contentement ofte citatie verleend , en ter gevolge van dien, by manquement van het eerfte, Titia tegens den eerften dag open regtens na de Ferien van Kersmis, zo wezen zal den 30. January 1754, geciteeri is,

Zo word gevraagd.

Of de zo genaamde Lex Diffamari, uit hoofde van dewelke Cajus alhier tegens Titia komt te ageren, binnen de Stad en Schependom van Zutphen, als welks Stadregt daar van niets meld, wel plaatz heeft, en mitsdien Titia verpligt is, deze hare actie, wegens 't gunt voorfchreven binnen zekeren korten tyd tegens Cajus te moeten inftitueren ?

Inzonderheid, daar, volgens de Ieere van den Heere Johan ' Schraffert, zo in fuo Codice voc. Diffamatie §. 2. als in zyne andere Werken, dezelve in Gelderland in 't generaal en doorgaans, fchynd verboden te zyn, en in fpeeie, ten aanzien van de Stad Zutphen , te obfteren zekere fententie, mede over eene diffamatoire procedure tuffen Hendrik Slotman , nomine uxoris , Impetrant inpunëlo Legis Diffamari ter eenre, en GefinaSluiter, Weduwe 2- van Jan Fan Der Spyk, nevens Wolter van Goor, Gedaagdens in 't zelfde cas, ter anderen zyde, nog onlangs, en wel op den 20. Oétober 1747. voor en by welgedagte Magiftraat ergaanenden 26, daar aan volgende, gepronuntieert, waarby dien Impetrant cum expenfis zyn eifch ontzegd is, en confequentelykdaar uit het tegendeel zoude fchynen te moeten opgemaakt worden.

Ten welken einde den Heere Mr. Joofi Schomaker word verzogt , hier omtrent een geraifonneert en onpartydig advys te willen afgeven, om zig daar naar te reguleren.

By my ondergfz. Regtsgeleerde gezien , gelezen en met alle mogelyke attentie gëexamineert zynde bovenftaande Cafiis-

pcfitie,