Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C o n s. XXL

221

yemand, wiens vader aldaar burger is verftaan word, en de alle&io, waar door yemand tot het burgerfchap toegelaten word , een* burger maakt, om die in Jure Romano gerecipieerde manieren van manumiffie en adoptie voorby te gaan;

Daar word een ingezeten ofte incola, volgens die zelve L, 7. gezegd te zyn eenen zodanen, qui ultra decennium, juxtaL. 2. & 10. ib. in Not. Gothofred. n. 4.0. iacivitate larem ,reru:nque ac fortunarumfuarum fummani conftituit , imde rurfus non fit difeeffurus , fi nihil avocet, unde, cum profeclus ejl, peregrinari videtur , quod ,fi rediit, peregrinari jam dcjiitit.

Ondeifcheiden dei hal ven van een inwoonder ofte inhabitator, welke gezegd word te zyn een vreemde, die by geval met zyn fa- ii„ milie negotii gercndi, en dus eo refpeccu habitandi caufa, in een Stad komt, en derhalven geen ingezeten ofte incola eigenlyk kan genaamd worden per L. 3. §. 2. ubi DD.fif. de Neg. Gefi.

Ita,utquisejfepoffa habitator, quamvis non fit incola , per L. i„ §. 9. ff. de His, qui de jee. Vid. Ar. Myler. ab Ehrenbach in Hyf parchologia Cap. 9. §. 16. & §. 17. alwaar dit ftuk voor A. met opzigt tot de zake in quaeftie dermaten voldongen is, dat ik my liever daar toe zal gedragen, als daar van andere envordreïegten en redenen ontlenen.

Waar uit dan vaftftaat, dat door het verblyf van A. te Delden ,ex caufa temporaria propt er morbum Uxoris cif curandce valetudinis 12gralid, gefchied, geene veranderingen van zyn primityf domicilie in de Stad Zwol, ubi munuspub'.icumexcercet, kan voortbrengen, tefiibus inter plures Lauterbach Pol. 2. Difp. y2.de Domicillo 22. Muller in Not. ad Struv. Synt. Jur. Civil. Lib. 5. Tit. 1. Excerc. 9. Th. 22. Lit. 3.

Te regt zegt daarom Gratiof. Ubertus Tr. de Citat. c*5? de Modo Citand.Cap. 9. n. 53 Exeo folo, quod quis appellat je incolam I3-

Ü? habitatorem unius loei, non uieo probatur ejus domicilium velincolatus: debet enim conflare de animo habitandi cif permanendi firmo, tsf non vago,per all. LL. ibid. cif n. 60.

Gelyk gezegd word in L. 20. ff. ad Munic. quod domicHiumrs &f facïo transfertur, non nuda contcjlatione, id ejl , protefiatione ,

Le 3 ut

Sluiten