Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

22a

Partis Quint/e

ut ibidem Gloffa explicat; Nifi incola per tempus decennale hahtavevit, quo cafiu abfique declaratione talis prcejumitur. Id. nn.fieqq. _ Daar tegens niet doende, dat yemand juxta LL. ci? LD. citt.

14. apud eund. Carpzövium d. Tit. 3. Art. 1. §. 4- meer, als een domicilium, kan hebben, en dus ook arbitrio acloris m 't een ofte t ander geconvenieert worden, nadien het zelve in cas óbject: , ( daar het faclum ci? animus perpetua habitationis , twee hoofd-

15. tekens, volgens de Gloffe in L. 7. C. de Incol. & L. 239. §. 2. if de V. S. van een jus incolatus , ontbreken ) buiten applicatie op A. moet blyven, gelyk daar toe decifioriè diend den text m L. 6. §. 2. ff. ad Municipalem , tot oploffinge en begrip van 't regt eenes Aanleggers in cas van citatie des Verweerders, meer, dan een domicilie, hebbende, fi feil. utrobique ita fe injlruxerit,ut nonJdeo minus apud alterosJecollocaffe videatur.

't Welk wanneer niet blykt, zois ook geen'Rigter competent, om voor hem enen zodanen te doen dagvaarden , en by geene

16- comparitie door verftek tegens denzelven te vonniflen : Omms enimcitatlo a Judice competente fieridebet, alias extr aterritonum & jurisdimonem jus dicenti impune nonparetur , tutwyzens de dispofitie in L. uit. ff. de Jurisdicl. . . ,

Dog daaromtrent zou nu in overweginge konnen gebragt, en

17- gevraagd worden, of niet A, binnen Delden zig metter woon omtrent de twee jaren opgehouden en vertoeft hebbendeop de citatie van B. aldaar had moeten compareren, -en zyne incompetentie allegeren , omdat dien Rigter niet konde weten , quo animo £? voluntate hy daar ter plaatze zo lang gedomiciheert hebbe gehad. , , .

Ik zou, onder verbeteringe, om deze vrage, hiér vorens ten derden voorgefteld, te bedillen, vermeinen, dat, oflchoon,naar de L. 5. ff. de Judiciis, A. wel.had konnen en mogen, zonder zyne prejudicie, compareren, onder proteft van daar door de jurisdictie van zyn competenten Rigter der Stad Zwol niet te prorogeren , uti ham cautelam fuppeditat Speckhan. Quajt Cent CL 4. Qu. 1. hy egter jure niet gehouden geweeft is, voor dezen Rigter, die notèriè incompetent,en daar van niet ignorant geweeft

is,

Sluiten