Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C o n s. XLVI.

5°i

Waar van mede by myne Aanmerkingen over eT Ordonnantie van den z$.en$o. penning dezes Graajfcbaps Art. XXFlll. n. 13. gewaagd word.

S U M M A R I A.

1, f""\e voorfz. quaeftie depenL/ deert van eene praeallabele

interpellatie;

2. En examinatie , of de tugt, by Egtgenoten aan malkanderen ge"maakt, is geacciocheert aan een conditie ultronece fatisdationis ?

3, Gelyk mede, of by het Statuit ook eene pcenaliteit ofte verbeurte der tugt, wegens die binnen zekeren tyd geordonneerde verburginge," geftatueert word ?

4. Om zig uit deze quceftlo juris te extriceren, moet onderfcheidenlyk onderzogt worden, of de c'autio fruEtuaria, a Lege ad conftitv.end.um ufumfruclum, dan ad confervandam proprietatem gëordonneert is ?

y. Hoe het imperative woord zal, met inckifie van een zekeren bepaalden tyd, by het Veluwfch Statuit gébezigd , moet verftaan worden, ten opzigte van interpellatie ? v nn. 27. ö5 56.

6. Of eene ufufruciuaire cautie zodanig noodzaaklyk is, dat zonder dezelve de tugt niet zou konnen fubfi (teren >

7. Dezelve word vooral in ven , ieu proprio ufufruBu niet pro es-

Jentia geraquireert; Add. ra. 35.

8. Nog ook nktinu/ufruiïu, Fifco reliSlo, nee etiam Patri in bonis Liberorum conceffo, om redenen n. o.

10. Schoon het tegendeel in improprio, fcaquafi ujufructu by zommige Doctoren beweerd word.

11. De cautio fructuaria is aileenlyk infavorem proprietarii gëintroduceert.

12. Waar uit volgd, dat een getugtigde, ten wiens reguarde deze cautie niet gëinventeert is, ook niet gehouden is, dezelve ultro, buiten interpellatie, te offereren.

13. Maar een eigenaar, ten wiens contemplatie in ipfius fecuritatem dezelve ingevoerd is, moet die van de getugtigde vorderen.

14. Dus is het privaat belang van een parthye geen voorwerp van des Rigte'rs publycq ampt ofte pligt, om deze tügtsverburginge, parte non petente, te imponeren, om redenen ra. 15. Add. ra. 23.

16. De' imperative woorden, ipTo jure ö5 temporis prceün'tione, reguarderen het officium Judicis, Rrr 3 en

Sluiten