Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

504

Partis Quints

Word gevraagd.

Of de Erfgenamen van C, naar Veluwfche regten, van d'Erfgenamen des overledenen Tugtenaars A. kunnen eifchen erftading van alle de vrugten en opkomften , die de Tugtenaar , gedurende de tugt , van de Veluwfche goederen genoten heeft, omdat hy de nooit g'eifchfte cautie nietgefteld heeft, die hy ook, naar de Stadregten van Deventer , niet, als des gerequireert, behoeft te prsefteren ?

By my ondergefz. Regtsgepromeerden gezien, gelezen en met alle vereifte oplettenheid onderzogt zynde de bovenftaande Cafuspofitie met de Vrage , daar uit voorgefteld, zou, ik falvo faniori, van advys zyn;

„ Dat de Erfgenamen van C. in geenen deele bevoegd zyn, „ van de Erfgenamen des overleden Tugtenaars A, propter omis„ Jam cautionem frucluariam ,te eifchen erftadinge van die byDen„ zeiven, gedurende zyn tugt, van de Veluwfche goedren genote„ ne vrugten en opkomften.

Eer ik tot een beredenerend vertoog van d' affirmative dezer I. myner opinie overga, zal het aanvankelyk nodig zyn, in faiïo, by de Cafus-pofitie voor waarheid ter neder gefteld, 'alhier aantemerken;

i. Dat nog de Erfgename C. voorhenen, nog hare Erfgenamen daarna ooit den Tugtenaar A. tot die ufufruEtuairecautie'hebben géinterpelleert, maar Denzelven tot zynen dood toe laten continueren in 't vrugtgenot en bezit van die Veluwfche tugtgoedren.

ii. Dat( gelyk by veronderftellinge alhier voor waarheid me3. de aangenomen word ) de lyftugt, welke A.en B.by hunne Huwelyks Voorwaarden van Derzelver goederen malkandren hebben gemaakt, niet is geaccrocheert aan een conditio ultronea fatisda-

tienis. _

En

Sluiten