is toegevoegd aan je favorieten.

Selecta consilia et responsa juris [...]. Dat is Uitgelezene jnstructoire en decisoire consultatien en advisen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C o n s. LVII. 657

de Befchryvinge der Stad Amfterdam, door den Heer Caspar Commehn uitgegeven, en aldaar 't 5. Boek 18. Hoofdfl. BI. 870. een levendig voorbeeld in de verleybrief van Coene van Ooflerwyk, met de Ambagtsheerlykheid van Amflerveen, van den 25. Mey 1399, waar by de vijferye en veeren , van dewelke hem de renten gege| ven worden , woordelyk en pertinentelyk bepaald flaan; . En'dat het katte mede niet wel practicabel zy, ofte ooit geweeft. ie, daar van fuppediteert ons de Heer Mieris in zyn derde Deel BI. 727-729. een doorflaand bewys in de berugte brief van den 68. jare 1400, waar by Hendrik, Heer van Fianen, en zvne Egtgenoot komen te erkennen, dat de Stad Ameide, en de gehele rievier, de Lek, aldaar, in volkomen regt aan den Biffchop en de Kerk van Utrecht behoord, doordien dezelve eerft behelft eene generale refignatie van de Stad, jurisdiaie en territoir van dien m aqüis, £? mterris, cum omnibus juribus, 6? pertinentiis fuis quocunque , ubi face fuerint, en dan vervolgens eene exprefTe en fpeciale recognitie, quod aha jurisdiStio de Ameyda cum toto NB. gurgite fluminis de lecca ibidem, vulgariter mitten NB. ahngen ftroom van der Lecke, fpettarent, cj fpetlare dimfcuntur, fcr pleno jure fpettent ad pradiclum reverendum Patrem, Epijcopum Trajecïenfem, &? fuos fucceffores, Epifcopos, fj? Ecclefiam Trajeclenfem, welke iaafte periode en fpecificatie niet nodig geweefl was, zo men des tyds begrepen hadde, dat het regt tot de rievier de Leek, het zy onder de aldaar gebezigde woorden, in aquis , ofte ook onder die van cum omnibus juribus & pertinentiu moefte gecomprehendeert worden.

't Geen door de volgende woorden , falvis — bajfa jurisdiclióne -cum hcereditatibus , &? pjscauiis NB. in oppido, & territoria de Ameyda pradiclis fituatis, £? ad eos de jure fpeclantibus, welke ze zig daar van voorbehouden gehad hebben, nader kan aangedrongen , en zelfs, des noods, nog zou kunnen beveftigd worden met de beide brieven van inveftiture van Hertog Gerhard van Gulik, door de Keizeren , Sigismund en Fredrik, in de jaren 1437. en 1442, zo met het Furflendom Gelre en Graaffchap Zutphen, O 0 0 o af.