is toegevoegd aan je favorieten.

Selecta consilia et responsa juris [...]. Dat is Uitgelezene jnstructoire en decisoire consultatien en advisen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2^2 Partis Sextje

XV.

ADVYS INSTRUCTOIR.

f en welke van twee byzondere houwelyks-

yj voorwaarden, de eene na de andere gemaakt zynde, namenlyk de eerfte, dan de laafte,moet prevaleren, en in hoe verre ? II. Van der Jooden zo genaamde ketuba, en derzelver houwelykscontracten. III De natura & efefiu repetitionum ê? relationum. IV. Van arreften in Vel uwe, en derzelver borgftellmgen.

S U M M A R I A.

1. 3. 16. \\ranneer twee differen-

W tehouwelykscontracten op verfcheide tyden , en jaren agter een, ofte het'een na het ander gemaakt zyn , zo moet het laafte, waar op het houwelyk wèrkelyk gevolgd is, effect forteren voor het eerfte , fehoon ook het eerfte contract by het laafte gerepeteert, en daar toe relatie gemaakt mogte wezen. Conf. infra nn. 17. ö" 10. 20—28.

2. De procraftinatio fponfaliorum , welke, ofte contra leges, ofte contra conventionem, gefchied , word by zeker oud Regtsgelecrde pro tacito repudio gehouden.

4. Hoe de houwelyksvoorwaarden in Veluwe, naar deszelfs domiciïiaire wetten, moeten worden opgerigt ?

j. 6. ïn en omtrent welke gevallen en bedingen, met onderfcheid tus-

fen de zulke, die voor, en tuffen de zulke, die na de voltrekkinge des houwelyks, kunnen exteren , de contrahenten nogtans moeten verftaan worden, des onaangezien, en zonder prejudicie van het laafte, het voorgaande te hebben willen voor waarde houden, ofte daar van afgezien te hebben ? t

7. De Conthoralen zyn ante matrimonium bevoegd, in de vorige antenuptiele conditiën veranderingen te maken , dog met ftaander houwelyk. Add. n. 29.

8. Zonder, dat daar toe by het laaste contract een fpeciale revocatie van het eerfte nódig zy.

9. Proecedens contraStusin dubioper fubjequentem cenfetur revocatus.

10. Inzonderheid, zo bv het eerfte geffipuleert is „ dat alle contrac„ ten , welke dieswegen moe„ ten gemaakt worden, voor zo

ver-