is toegevoegd aan uw favorieten.

Selecta consilia et responsa juris [...]. Dat is Uitgelezene jnstructoire en decisoire consultatien en advisen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C o n s. XV.

23?

Art. vr. van die aldaar door den Bruidegom na de voïtrekkinge van het houwelyk aan de Bruid verfprukene imhoedel en verdere pretieufe effeclen loven die dertig duizend guldens, d. Art. v. aan dezelve in dat aldaar exterende cas ge f honken, en Art. vit. van 't geen den Bruidegom, wanneer de Bruid na de voltrekkinge des houwelyks voor hem mogte overlyden , alsdan aan hare Erfgenamen zal moeten uitkeren,

Want anders zou dat tweede houwelykscontract van het eerfle ,'m vooronderftellinge zelfs, dat het valide was, contrair, en, ten opzigte van de daar bv gedane inftitutie van zyn Ehevrouw tot erfgename zyner nalatenfchap, invalide en inutieel zyn, waar tegen alle regten, redenen,en billykheid exciameren, zo en ais alhier onder ftaat betoogd te worden.

Om nu niet aan te roeren, dat de Conthoralen ante matnmonium bevoegd geweeft zyn, de vorige antenuptiele conditiën te verande- 7 ren , ofte ook geheele andere wederom te maken, za! dienvolgens moeten cederen de prohibitive reden omtrent de veranderinge ^fante matrimonio voorvallende, welke, morihus Gelro Zutphanicisteftibus Sande ad Conf iet. Feud. Gek. Tr. 1. Tit. 2. Cap. 3. ft. 15. & Goris Advcrf. Jur. Tr. 1. Cap. 3. n. 2. niet toegelaten word.

Zonder, datzy nod:g gehad hebben, eene fpeciale revocatie van het eerfle contract by het tweede te doen, omdat het laifle het eerfte, immers ten aanzien van de diverfe en feparate conditiën en qualitei- 8. ten , ex 'uuervaUo gemaakt en uitgedrukt, altoos van zelfs derogeert: Pacla namque novijfima fervari oportere, tam juris, qaamipfius reiaquitas pojiulat , ftaat 'er in L. 12. C. de Paclis.

Gelyk dit by Barhofa in Tbef. Lom. Comm. voc. Pofteriora, met kragt van meerdere wetten, Ax. 2. bewezen , en in contracten plaatze te hebben gé'amplieert word, alwaar uit Hartman P'fm. ObJ. 221. 9' nn. 1. o feqq. getradeert word, quod prcecedens conti aclus in dubio per fkbfequentem cenfetur revocatus, ob rationem regulcé, quia, tefte CïcqTon.e,'pofterwr cögitatio prior e eft melior & fapientïor.

Welke antenuptiele mutatie en confectie van een nader contract te minder tegenfpraké onderhevig is, als men den verderen inhoud 10. der eerfte houwelyksvoorwaarden nagaat; alwaar Art. viir. niét alleen dus gefield word „ dat die contracten, die naar de Joodfcbe

Gg 3 tm-