is toegevoegd aan uw favorieten.

Selecta consilia et responsa juris [...]. Dat is Uitgelezene jnstructoire en decisoire consultatien en advisen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C O N s. XV. 243

-allegeerde fententie bekragtigd, den Arreftant,contrair'tgevoelen van Chrifiinceus ad LL. Mecblin. Tit. 3. Art. 7. n. 16, het arreft buiten « eene by de ade fimultane cautie nul verklarende, daar toe niet eerder obligatoir fteld, dan wanneer deze cautie van den Gëarrefteerden gevorderd word, zo zal ik my over deze praélyk, of en in hoe verre die een publyque wet en expres ftatuit kan derogeren, zo weinig inlaten, als de Weduwe Mordechais raden, over deze nulliteit en tot relaxatie dezer bezaate in regten te contenderen, en daar over op een onzekeren uitkomft zig in een proces, longeurs, en koften met de Arreftanten te engageren.

Terwyl het voor haar, blyvende inhcereren de qualiteit van univerfele Erfgename, buiten immixtie van die van Erfuiterfehe en Boede Ihouderfche, als daar aan ftrydig, voordeligft en oorbaar zal zyn, 34* binnen den ftatutairen termyn, na ontfangft der wethe, daartegen ontzaac hebbende gedaan, en haar goed, met proteft tegen der Arreftanten gèattribueerde wederregtelyke qualiteit van Erfgenamen ab intejtuto, volgens het Landregt d. Cap. 10. Art. 2. verburgd, te concluderen, dat, naar het 9. Artikel, de gedane bezatinge zal worden gediffolveert, en 't goed daar van ontflagen.

Maar, nadien alhier met bezaat en ontzaat geprocedeert word, zo achte ik niet nodig, my voor als nog te elargeren over het gelibelleerde arreft en interdictie, tegen deze Weduwe ter ftremminge 35» harer zaken en goederen geïntenteert, ofeninhoever 't zelve tegen haar, als een Veluwfche ingezetene, heeft mogen gefchieden, en of daarover aan dezelve, in geval geene Erfgename, als ja, maar zelfs Erfuiterfehe enBoedeIhouderfche van hartnEheman, als neen,was, geene actie ex capitejpolii, wegens ftoringe, turbel, en indragtinde poffeffie, waar ineen langftlevende Egtgenoot lege ipfa gefaifeertis, zoude competeren.

Aldus, falvo feniori femper judicio, gead vizeert binnen Zutphen den 30. Juny 1763-

J. SCHOMAKER,

Hh 2

XVL