is toegevoegd aan uw favorieten.

Verzameling van rapporten, verbaalen en verdere stukken, betreffende de doorsnydingen [...] welken [...] op de bovenrivieren, tusschen Emmerik en Arnhem, zyn aangelegd

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 231 )

met byvoeginge van derzelver Confideratien, en doende van alles fchrifteJyk rapport, ten einde net zelve, gezien en geëxamineert zynde, men als dan daar omtrent zal konnen delibereeren en refolveeren, als men na bevind van zaaken zal vermeenen te behooren.

En zal van voorfz. Poincten extraót aan de voornoemde Landmeeters worden mede gedeelt om zich daar na te reguleeren.

Maandag den 26 Mey 1777* PRESENTEN ^ Als vooren.

JL/e H-eren Gecommitteerden, ingevolge affpraak op het Syk in het Hollandfche Jagt te famen gekomen weezende, hebben derzelver Befoignes gereentameert, en hebben de Heeren Gecommitteerden van Gelderland by die gelegenheid voorgedraagen, en aan de Heeren Hollandfche Gecommitteerden communicatie gegeeven: dat in de maand van February laatstleden, zig a/omme gerugten verfpreid hebbende, dat de Bislykfe - Dyk ruim een uur beneden de Stad van Wezel aan de regter Oever van den Rhyn gek gen, cn waar door niet alleen een groot gedeelte van de Provmtte jan Gelderland en Overysfel wierd gedekt, maar ook de boven-Rivkt aldaar zyne bepaaling behield, om het water naar behoren na deszelfs beneden-Rivier-takken af te voeren , zich in een gevaarlyke toeftand bevond, zy Gecommitteerden om met eenige zekerheid daaromtrent te weezen geioformeert, den Landmeeter Martinus Beyerinck in ftilte derwaarts hadden gezonden.

Dat uit deszelfs rapport en Kaartje figuratief aan Haar Ed. Mog- zoude kunnen blyken , dat die Dyk en het daar voor leggende Waterwerk, fchoon maar naar het oog, zonder eenige meetinge of peilingen opgenomen, zeer liegt was ge/telt, en deszelfs gevaarlyke toeftand, wanneer daaromtrent de nodige voorzieninge niet wierde gedaan, zoo het fcheen, zeer te apprehendeeren was.

Dat Haar Ed. Mog. zich zouden konnen rememoreeren, dat die Dyk meermalen het voorwerp van derzelver deliberatien was geweest, dat ook daar over wel met de Krygs en Do^ah-Kamer te Cleeve vetfeheiden Brieven waren gewislelt; doch dac dit van weinig of geen vrugt bevonden zynde, in den jaare 1771 door de twee Provintien by derzelver Misfive van den 27 December op dat fubjeél, direft aan zyn Koninglyke Majefteit van Pruisfen was gefchreeven.

Dat die Misfive door Hoogstdezelve den 13 April r7?2 zeer gratieuielyk was beantwoord, met byvoeginge dat Hoogstdezelve wel een herhaalt bevel aan de Krygs-en Domain.Kamer had laten afgaan, om dien Dyk zonder tyd verhes voor te neemen, en aan de onvermogende Bislykfche Schouw een Fonds tot goedmaking van de vereischte kosten aan te wyzen , maar dat nogtans van dezerzyds billyke manier van denken verzekert was, dat men van deeze kant tot bevordering van zulk een gemeen en nuttig werk, waar inde onderdaanen deezer Provintie voornaamlyk waren geconcerneerr, niet ongenegen zoude weezen, ie s mede toe te brengen.

M m m 2 Dat