Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 238 )

2. M. 3. loco.

Rapport van eene Infpe&ie aan de

Watenverken boven, beneden, en in den nieuwen Ysfelmond, gedaan op ordre van haar Edele Mog. de Heeren G: committeer den rot beneficeeringvan dm Neder-Rhyn en Ysfel wegens de Provinlien van Gelderland, Holland en IVestvries. land, door de Ondergefchreven Landmeters in Augustus 1777.

Edele Mogende Heet en.

JVÏet het verrigten der jaarlykfche peilingen gekomen zynde tot den nieuwen Ysfelmond, hebben de Ondergefchreven de Waterwerken boven, > neden, en in den nieuwen Ysfelmond te gelyk in ogenfehyn genomen, en zelve bevonden als volgt:

1. Zo bevonden de Ondergefchreven de Pakwcrken boven de?' • Mond langs den Rhyn en in den nieuwen Mond langs de Qostzyde nog in zeer goede ordre te leggen.

2. Het Pakwerk beneden den nieuwen Mond en in den nteu Jond langs de Westzyde legt mede nog in goede ordre, uitgenomen aan de punt van feparatie, alwaar omtrent ter lengte van r roede een verzakking gekomen isi en hier en daar de tuinen een weinig los gegaan, het geene te famen met 1 ad i§ vimmen Ryshout zoude kunnen gerepareert worden.

3. Bevonden de ondergefchreven , dat genoegzaam de geheele Oostlyke Oever, langs den nieuwen Ysfelmond wegens windfisig was afgeflagen; dog vonden daar omtrent als voor nog geen zwarigheid, al 0 de afgeflagen grond nog overal, voor den Oever lag, en aan die zyde de minfte ftroom is-, dus oordeelen de Ondergefchreven, dat deeze Oever nog wel dit jaar, en aanftaande Winter zonder verzorging kan blyven leggen.

4. Bevonden de Ondergefchreven het Pakwerk voor het Maayveld door den ouden Ysfel mede nog in zeer goeden ftaat te zyn, dog ao roeden boven dit Pakwerk, vonden dezelve eene infeharing lang onge* veer twintig roeden, en daar by eene uitwoeling op de vlakte van het Maayveld.

Verders 8 roeden boven laatstgemelde infeharing vonden dezelve een inlchaaring lang ongeveer 55 roeden.

Welke twee infeharingen en de uitwoeling op het Maayveld dit joarmet Pakwerk en Ruwaardt dienden gedekt te worden, zullende tot dekking van deeze gemelde Werken omtrent 140 vimmen Ryshout nodig zyn. Voor het overige is deeze geheele Westelyke Oever nog in redeiyken

goe-

Sluiten