is toegevoegd aan uw favorieten.

Verzameling van rapporten, verbaalen en verdere stukken, betreffende de doorsnydingen [...] welken [...] op de bovenrivieren, tusschen Emmerik en Arnhem, zyn aangelegd

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C )

geweest) men niet kan bevroeden de reden , waarom aan zyde van U Ed Mo-, al nog zwarigheid gemaakt word, om daar toe mede te komen, ten waare het oogmerk zoude mogen wezen, om zig, het geen, wy echter noch hoopen, noch verwagten kunnen, van alles te onttrekken.

Wy verzoeken overzulks U Ed. Mog. om de vooraangetogen powcten nogmaals in ferieufe overweging te nemen, dezelve ter deliberatie van de Hoeren Staaten, derzelver Principalen, te brengen, en onze mftantien door U Ed. Mog. goede odicien by Hoogstdezelve te willen appu ëeren, op dac door Haar Ed. Mog. daar op een vrugtbaare Refolutie moge worden genomen.

En hier mede eindigende bevelen wy,

Edele Mogende Heeren\

U Ed. Mog. in Godes Heilige befcherminge. Gefchreven te Arnhem den 16 July 1790.

U Ed. Mog. goede vrienden, de Gecommitteerden , tot het beneficeeren van den Nederrhyn en Ysfel, wegens de Provintie Gelderland.

Ter ordonnantie van dezelve.

Waar op de Heeren Gecommitteerden van Holland en Westvriesland voor de gegeven communicatie bedankende, den inhoud der aangetogen Misfive, allezints hebben gegouteerd, en zig dezelve laten welgevallen.

Door de Heeren Gecommitteerden van Gelderland, ter Vergadering zynde voorgedragen, dat dezer dagen ontfangen hadden een Misfive van de Krves- en Domain-Kamer te Cleve, van den 3- dezer lopende maand, rouleerende over de liquidatie, welke 'er wegens de gedaane betalingen en leverantien tot de Spykfche Dyk en Waterwerken, weder diende gehouden te worden, en daar by tetfens te kennen gevende, dat het van Cleeffche zyde geleverde hout voor den tot hier toe zeer lagen prys van 15 Guldens de vim, by de afrekening niet zoude konnen overgelaten worden, maar dat, na proportie dit het hout voor de beneden-Spykfcne Kribben opentlyk was aanbefhadt, het meerdere van dien daar by berekend moeste worden; terwyl zkh overtuigd hielden, dat Haar Ed. Mog. des te weiniget tegens dit verlangen iets zouden herrinneren, als op de billykheid berustende, en dat in het tegens overgeftelde geval Zyne Koninglyke Majeftek, veel meer als de Conventie vordert, tot de Spykfche Werken contribueeren zoude, het welk Haar Ed. niet zouden kunnen just ficeeren:

En hier op gedelibereerd zynde, hebben Haar Ed. Mog. goedgevonden, dat aan welgemelde Krygs- en Domain-Kamer te Cieeve zal worden hertinnert, dat het Geconvenieerde in de Conferentie van den Augustus 1755 , omtrent de pryzen van het hout, zoo uit de waarden van zyn Ko-

ning-