Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hoog-Edtle Geftrenge, Wyzs, Voorzienige , Hooggeleerde , zeer Discreete Heeren, hy zonder e goede Vrienden'.

In. onfe Jaarlykfche byeenkomst hebben geduurig een object van deliberatie uitgeleverd , de geftadige defecten , welke 'er zich aan den Rysberm in den ouden Rhynmond kwamen te bevinden, en wy twyffelen geenszints, of U Ed. zullen van tyd tot tyd dcor den Over Dyk- Infpector Bach zyn geïnformeerd geworden van de desasters , welke daar aan telkens voorvielen , mitsgaders van de reparatien , die met gemeen overleg aan dezelve hebben neeten gedaan worden, zodanig, dat, hoe men dien berm ook heeft trachten te voorzien, t'elken voorjaare zich daar aan weder nieuwe calamatures baarden.

Ofidertusfchen , na verfcheidene middelen, tot confervatie van dien berm, te vergeefs beproefd te hebben , twyffelen wyzeer, oi dien voet, als thans is, verblyvende, wel immer zodanig zal konnen y.eonftrueerd, of door andere hulpmiddelen gedekt worden, dat men e, die Jaarlykfche reparatien en kosten bevryd werde. En dit heeft ons, na dat wy deskundige daar over gehoord hadden , op een ander expediënt doea bedagt zyn , en zouden wy vermeenen, dat dit oogmerk zeergevoeglyk zoude kunnen bereikt worden, indien de affluit'ng van den ouden Rhynmond, een meerder doch matige hoogte gegeven, in een Coort van overlaat, geconverteert, en dezelve gebragt werde tot op de hoogte van het Maaiveld, ten wederzyden gelegen , voorts de Geul ten oosten gedigt, en de laagten in dat Maaiveld zich bevindende, uitgehoogd en egaal gemaakt wievden, waar door wy ons flatteeren, dat by hoog water een egale overloop van het zelve zoude plaats hebben, en, na mate van een ilepende dorceering, zeer weinig afplasfing zoude worden veroorzaakt.

Het geen dan teffens tot gevolgen zoude hebben , dat Uw Ed. zo wel ah wy , van de tot hier toe plaats gehad hebbende Jaarlykfche onkosten, aanmerkelyk zouden worden bevryd.

Wy hebben niet konnen nalaaten , Uw Ed. van deeze onze gedag'en communicatie te geeven , met influiting van een aftchrift van het plan daar toe betrekkelyk , en vriendnabuurlyk verzoek , dat Uw Ed. het zelve in overweging gelieven te nemen , en met ons tot het zelve gelieven over te gaan, op een proef, ten einde , indien dit mede door Uw Ed. wierde gegouteerd, zulks alsdan vroegtydig in het aanftaande voorjaar zoude konnen worden werkftellig gemaakt.

Het zal ons zeer aangenaam wezen , indien wy hier op een fpoedige rescriptie van Uw Ed. mogen ontfangen, en beveelen wy inmiddels.

Hoog-Edele Geftrenge, Wyze, Voorzienige, Hooggeleerde, zeer Discreete Heeren, byzondere goede Vrienden.

U EL

Sluiten