is toegevoegd aan uw favorieten.

Opera juridica.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

%H FE L T M ANNI TRA'CTATÜS

bare, fe fohitum vel exemptum a talibus aut etiam aliis quibus cunque } qua folvi in fff ceptione confueviffent: ait Csefar Karulus d. §. ï.

5. Qua? exceptio etiam hac tempeftate vim accepit, cum Capit. Leopoldi art. 17. cautum"effet, ne Principes, quibus permutationis titulo per pacem Oihabrugre ictam terra? nova? obvenerant, pro earum mvefliturd quidquam penderent ; atque jufta ratione ad minora feuda ifta exceptio referri debet. arg. I. 6. $. 1. ff. de V. S. junct. I. 5. pr. ff. de probat.

6. Si autem laudemii pra?ftatio in illis feudis fieri debeat, & de ejus quantitate dubitetur, inlpiciendum quid moribus iftius curies feudalis dare confueverint alii, arg. /. 37. ff. de legib. [Atque ita nuper a. d. 19. April. 1692. confultus refpondi] Quid Gelria? eique confinium populorum inftitutis tam domino quam adminiftris foivendum üt, curatè docet Tred. a Sande de feud. Geldr. U-act. 3. tit, 1. c. 3. th 4. & fiq. & nominatim de Hollandia Simon a Leeuwen. 2. cenf. for. 21. n. 6. feq, quem vidiffe non poenitebit, quod de valore prifcorum nummorum, quorum frequens in antiquis confuetudinibus & inveftituris mentio fit, egregiè edilterat.

7. Clivenfis vafallus, qui a Principe feudum accepit, pro inveftiturce repetitione ei dat quindecim aureos , quos vernaculé goltgülden dicimus. Aureus ejufmodi thalero Imperiali ejufque quarta parte aut ducatone argenteo redimitur. Marcanus cliens autem tantum quinque aureos folvit. Idem tamen uterque adminiftris pra?ftare debet: nam ambo cancellariee dant vetus fcutum, eundemque nummum, qui Imperiali thalero & dimidio luitur, adparitor accipit: oftiarius verö quatuor cantharos vim". Feuda verö Clivenfia juris Zutphanici tantum laudemio duorum memoratorum aureorum redimuntur, fic tamen, ut adminiftris ea pra?terea dentur., quse in ca?teris Clivenfibus & Marcanis iis prseftari dixi. [Princeps Frifia? Oiïentalis quoties & Rura?munda? & Arenaci in Geldria. petit renovari inveftituram feudi, cujus fupra non femel mentionem injeci, c. 3. §. 10. n. 3. laudemii loco dat een graewceen vel appelgraewwen bengft id eft caballum coloris fcutati.J

8. Sunt tamen apud Clivios feuda qua? dienftmanslebne & dienfimansgüter appellantur, quia vafallus tenetur domino fervire ex paóto inveftiturce. Pro hoe incon> modo illud eum veftigat commodum, quod honorarium domino non folvat, atque ideö lebdige lehne & accipi mit lediger feblippen dicuntur. [Id eft finu veftis vacuo: quod indicat fceminas feudorum femper^ apud majores noftros fuiffe capaces, cum earum propria vex fit finus: qua de alibi copiofe egi.]

C A P U T XVI.

Ouïbus ex caufis feudum amittatur ?

Feudum jufte adquilitum tamdiu fubfïftit, donec fiiu'atur vel propter vafalli cuh pam, (?re) vel ob caufas alias.

1. Culpa ifta verbo felonice venit. 2. F. l<5. §. 5. verf. domino committente. Eft autem feionia dièfa a vernaculo fehlen (H) ideft errare: confiftitque non tantum in committendo malo facinore, fed & in omittendo eo, ad quod ex lege feudi quis tenetur. a. F. 24. ^. 2. verf. fed non eft alia. Pace ergo aliorum dixero non recfè id verti een Scbelmftuck. (0)

z. ind

{ra ) 288. Vafalli culpam\ lmmo dolum Nam 1 F %6. $. Domino, & *. F. 37, 38. & 47. In feionia dolus fupponitur, itaque ;felonia acscte. ris caufis diftingm'tur. 2. F. 5J./>r. in f, Scio, textus etiam eulpte vocabulo uti, veluti 1.F.21. Verum dolus fub culpae appellatione comprehenditur, &c quum maxime culpa eft. Unde & ita Horatius: Hic murus abeneus efio, NU confeire fbi, nulla pallefcere culpa, Conf. /, n. §.f.ff. «dflter.

(») 289. Vernaculo Fehlen] Alii-ifallen, Vicli Feitman. c. 18. §. 10. n, f. & Schrag. indic. feud. voc, feionia, Adde fis tarnen Notam 2/. fupr,

(0) zoo. No» reffc id vertf] Qutdni? Coucordat id cum fraudis & ingenii indole, de qu* 2. F. 52. 9 ƒ. Nec impedit quod feionia etum omittendo fiat: cur enim non ita peragatur ti* Schelmfiuck? V. I. 4, agn. lib, itaque commodiffime a ceteris cauüs diftiriguitur. Plaeec & ift*

verfo