is toegevoegd aan uw favorieten.

Opera juridica.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

%-i6 FELTM AN.N I TRACTATUS

ducat fdium ad fatisfaciendum domino: vel a fe filium feparet, alioqui feudo privetur. 2. F; 55. §. 2. verf. infuper. & 2. F. 51. %. 1.

to. 6'eptima, fi dominum fuum, cum quo ad pr alium ex lege feudi iverit , in acie periclitantem defcrucrit. z. F. 24. §. 2. in pr. & verf. fed non eji. Dico ex lege feudi: quia haec conditio feudis non ineft apud Belgas, quibus omnia funt franca &aboperis militaribus immunia. Non ergö haec feptima caufa apud eos locum reperit, fed propter fex priores non minus apud eas gentes, quam apud Germanos quis feudo cadit.

IV.

Per confequentiam id fit, fi laedatur perfona, cujus exiftimationem fartam teéfam manere domini intereft.

1. Prob. i. F. 7. Ubi dicitur in formula facramenti; c? nunquam ex perfond med aliquid faciam fcienter, quod pertineat ad tuum vel tuorum injuriam vel contumeliam:

z. Eft autem prima fpecies, Ji fidelis cucurbitaverit dominum: uti ait 1. F. 5. pr. Quo in loco id explicatur ideft cum uxore ejus concubuerit: De quo idem exftat 1. F. 17. r. F. 21. verf.fi quis miles. & 2. F. 24. §. 2. verf. rurfus.

3. Hax enuntiatio partim extenditur partim verö reftringitur. Ëxtcndituradeum cafum, quo vafallus cum uxore domini concumbere fe exercuerii, aut cum ed turpiter luferit. d. 1. jR, 5. pr. Intellige, fi blanda oratione, (q) voce aut literisprolat*, vel muneribus ejus pudicitiam adtemptavit. arg. I. 15. $.15. jo. 6? 21. ff. de injur. Turpis lufus hic eft, {r i fi vel attreétaverit nupcam corporis partem, 'vel bafium fuaviumve-fixerit, non item fi ofculum. [Noftrates (s) ajunt, een kliffen is maer cm afwiffen: id eft oficulari & abftergere fimilia fiunt. Quin & foemina? eum ajunt efie fuperbum, qui ofculo eas non falutat. Vid. Joan. Heemskerck. Batav. Arcad. p. aio. ci? feq. qui reefè docet id, quod de turpi lufu fancitum eft, ideö in re odiofi ad ofculum non effe trahendum d. tract. p. 200. Mirum ut fit, quod Petrus Theodoricus colleg. crim, c. 2. aph. 16. n. 12. 6f 13. tradat injuriam ofculo dato inferri', ideoque fludiofum quendam non levi poena adtecf um fuilfe. An fortè id rele^andum au temps jadis, qifonfe mouchoit encore fur la manche?] (t) arg. d. I. 15. g. 23. ibi; neque enim Ji quis ofilcii honejle faciendi gratia id facit, fed qui contra bonos mores'facit.

4. Reftringitur non habere locum, (1) fi vafallus ignoret eam mulierem effe domini uxorem. arg. 2. F. 7. in fi. pr. ibi; fcienter. Quid enim fi vefte meretricia veftita fuiffetj ut ab eo agnofci non potuerit? d. I. 15. J. 15, c, jn leftum. 34. q. 2. (2) Non aliter feudo privatur vafallus, quam fi domino vivente id fecerit. 1. F. 21.

5. Ex quo adparet propter ftuprum viduse inlatum hanc poenam non habere locum, licet intra annum lucfus id facfum fuerit. arg. I. 28. ff. de teftib. Nec obflat, quod illud vergat ad contumeliam domini. arg. /. n. §. 1. ff. de bis qui not. infam. Refpond. In re clara nullius eft conjeëturae locus. I. 137. %. a. in fi. jj\ de \r. O.

6. Origo verbi cucurbitare (u) id quoque oftendit, nam id defcendit a cucur'bitd: qua voce Longobardis veniebat is, qui veteribus bonus vir dicebatur, [Aliter Vofüus 4. de vit ferm. Latin. 4. Ubi dicit cucurbitare idem effe, quod vitium mulieri afterre. At vafallus non uxorem domini, fed hunc ipfum cucurbitare dicitur. Nec obftat, quod in vetere glofiario legatur ar ga cucurbita: quia ar ga nil aliud eft, quam iners, uti ipfe Voffius docet lib. 3. c. 1. quaiis fanè is vir, qui teftimonio propria? conjugis condemnatur: idque perhibet fatis lnec tacitè, dum laboris vicarium ad-

mit-

(<j) 294 Si blanda oratme] In ipfo enim tali aftu eft delictum confummatum. Gudeiin feud. part. 5. e. i. n. 8. add. Textor. l.prax.fi/diciar> 3- ** 5".

(f) 291. Turpis lujut] add. Leffium de/»/?. & jur libr 4 cap. 2. dubitat.l6.nurn.lil.Huc & lufum clancularium in bacchanalibus, nonauteto honeftum jllum in aulis Ptincipum dieWirtfchafften, refert 1 exror d c 3. ». 4.

(j) 2.4. Noftrates] Alii terrentur paroemia: Freundtfihajft auf da> Lippen, macht<&c. Unde & invitx virgini ofculum figeie, apud Germa» nos eft contra bonos mores, ut ait / 15. § 2j. de injur. Intereft enim noftra fcire nationem /. 31. §• 21. de adilit. aditt, l. l,ff. deventr inff. i

Unde fruftra mira'ur Au hor, injuriam ofculo dato inferri, apud Germanos. v. d. I. 15. $„

(t) 2<,5 Qfion fe mouchoit fur la manche] Quid hocelt, Lector? IgnorasV Cornehus ille meus de Merdardo praxim ejus rei optime te doccbir. Adeo a teneris aftue/cere multum eft. Ta mecum contentus fis Ertimoadag.chiliad t» cent. 4. num. 8- Conf. Erafim. colloq.uhthyopbagia; ibi: cubito rafium emUnges pibitofium efl fiabie ftucJicantem.

| (u) tf.6 Origo verbi concurbitare] RogoLcc! torem, ut dc hoe legat qu* fcripfi tr. de jure fi: Horum ». y. % uit.