is toegevoegd aan uw favorieten.

Opera juridica.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

M G EllHA R D I FEL T M ANNI

nullum habent intelleclum. Sed in proximis infantiac, propter utilitarem eorum, (D) benignior juris interpretatio facla elc, ut leem juns hatont, quod pubertati proximi. (q) Sed (rj qui in poteftate pare* tis eft impubes, ne auclore quidem patre obligatur. (sj

6 ii Si impoffibilis conditio obligationibus adjiciatur, nihil valet itimilatio (O Impoffibilis autem conditio habetur, cui natura impedi. mento 'eft, quo minus exiftat: veluti fi quis ita dixent, Si digito coelum attigero, dare Jpondes: (v) At ii ita ftipuletur, Si digito eoehm nonattigero, dare jpondes? pure facla obligatio intelligitur, (x } ideoque ftatim peti poteft* .

6 ix Item verborum obligatio inter abfentes concepta ümm ek. (y) Sed cum hoe materiam litium contentiofis hominibuspraeftabat, fortè poft tempus tales allegationes opponentibus, & non praefentes fuiffe, vel fe vel adverfarios fuos, contendentibus: ideo noftra conftitutio propter celeritatem dirimendarum litium introducla eft, (z) quam ad Cselarienfes advocates fenpfimus; per quam difpofuimus, tales ftrlpturas qua: praefto elfe partes indicant, omnino efle credendas, (a) nifi is 'qui talibus utinir, improbis allegationibus, manifeftiffimis probationibus (b) vel per fcripturam, (cj vel per teftes idoneos adprobavent, toto eo die, quo conficiebmir inürumentum, fefe vel adverfarmm fuum in aliis locis fuiffe, (d)

$. 13*

(p) Atque adeo jure fingulari. arg. h \ t6. de LL. Et fic frufta ex jure com- I muni objicitur, quod non multum a furiofo diftent. h. §. & k tt §. 13. * O. & A. f. 9. de adq. bered. I. 9. de R. J. ïuntl. I. 15. de LL. I

(q) Qui hi Gat? Vide in anaot. ad \ pr. 1. de aüEt. tut. f

(r) Licet in §. 9. b, indicaverimus, I; quod tutore auftore pupillus infantia ma- i 3or: d. I. ï. 2. de admin. tut. promit- \ tere poflit, tamen \

(s) Ratio diverfitatis eft quod non uti pupillus, fi ex ea re fenferit damnum habet regreffum contra tutorem, ita filius contra patrem. arg. t. 4- de judic. Hodie id moribus fuis correclum contendunt. Groeneweg. h. n. 2. Voet ibid n. 3.

(ï) Lufiffe enim cenfentur. I. 31* de O cf A> Jas Omland. 5. §. ï. Oldamt.

f'v) Lft & alia jure, aliafaólo.' Uti annot. ad §. 10. 't de bered. inftit. _

(x) Nec enim hic res rejicitur in ca- , fum, atque ideo non eft conditio proprie difta. §. 4. ï. de V. O. Quid enim certius, quam id per ftipulatorem nop poffe fieri ? Quare ejusmodi adjeaio ftipuladonem non fufpendit. arg. U 9. §. ; ï. de novat. i

C y ) Alter enim alterum debet audire ff V h. t. I I' de V. O. Non obftat S' ' i

l. sf. de don. int. vir. c? tm. Quia ibinori per epiftolam nove contrahitur ftipulatio, fed quae antea inter praefentes conjuges faaa erat, eam marito uxor per literas in memoriam revocat. .

O) /. 14. C. de contrah. Jtipul. fiS Omland. 2. §. 61.

(a) Ex omni enim inftramento oritur ^raefumptio veritatis. h 30. I. 134. dl V. O.

[b) Hae enim continent veritatemt cui fuperior praefumptio cedere debet. "Vide troEt. de Cadav. infpic. c. "31. n. 15. & 16.

(e) Alibi confeaam ab iis, qui perfonam bene noverant. arg. I. 14. verf cum autem ex literis. de off. prof.

(d) Faaum negantis nulla quidem eft probatio per rerum naturam, l.- 23. G de probat. indireaa tamen probatio eft alio fcilicet oftenfo unde negatio colligitur neceflario. Cieero de Invent. lib. 1. Si quo die ifta ccedesfattaeft, egoAtbenis fui, eo die Roma effe non potui, fui autem Athenis eo die, hoe ft non conftat, indiget adprobatione 6? fufticit, fi id pnbetur. Apulejus Apol. AjuMmidieremmigicis artibus marinis illecebris a me petitsw eo in tempore, quo me non negabimt in Gi' tulia mediterraneis montibus fuiffe: Fruftra ad hanc foepe provocant ftudiofi* quando graflationis noaurn* adcufantor,