is toegevoegd aan uw favorieten.

Opera juridica.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

T R I P E R T I T A. Hf

§. 4. Si plures fint fidejuffores, quotquot erant numero, fingnli in folidum (z) tenentur. f>) Itaque liberum elt creditori, ii quo velit fo< lidam petere. (bj Sed ex epiftola divi Hadriani compellitur creditor (c) a-iingulis, qui modo foivendo (funt litis conteftatae tempore (d) partes petere. Ideoque fi quis ex fidejuiToribus eo tempore foivendo non üt, hoe caeteros onerat. {e) Sed fi ab uno fidejiuTore creditor totum coniequutus fuerit, hujus folius detrimentum erit, fi is, pro quo fidejuflk, foivendo non fit (f): & fibi imputare debet, cum potuerit juvari ex epiftola divi Hadriani & defiderare, ut pro parte in fe (g) detur

nis. jus^ jul. 6f Mont. d. I. §. 2. infi. j t Pariter fi eodem tempore aut etiam ex in-1 i tervallo feobligaverk , ut principalem\ & fe veluti pro proprio debito obflrin- i xerit. Daventr d. l.f. 1. Vel fe obliget tanquam fidejuflbrern ac principalem. ' Trans-lfal. d, l § 3. aut uterque tam fi- j dejulfor quam principalis pro toto fe ob- i ftnnxerit. Velav. d. r. civit. Zutphan. 1 tit. ip. j). 1. item ii h~dejdfl.br ut fimul j. principalis & uterque pro toto. Tyel d. i /, §, 8- His enim ex verbis non tamno- j 1 vatio fit, quia alias rei principalis obli- 1 i gatio perimeretur, quam potius correus fit qui primum dixit fe fidejubere. Nec refert quod faepe ex intervallo accedat, cum enim nunc pacfo quoque non fecus | ac flipulationi infit vis obligationis, non 1 eft dubium, quin etiam exmterval/opof- j < fit correus fieri, quippe cum olim fola . natura ftipulationis id impediret. Mo- | f res quoque noftri hoe non curant, quod , h ex alia caufa obligetur , qui ita fidem j r fuam pro alio interponit, ac fe correum 1 i\ facit. Cum enim expromiffione facba 1 planè in fe alienum debitum queat reci- \ \ pere, cur non permkümus ut in majo- \ rem creditoris fecuritatem prior quoque I obligatus maneat. Vide Goris ad LL. 1 Velav. d. c. 17. art. 1. glofi. 3. n. 5. Am- i plius Jure Omhndïco, & jam is, qui in IJ cafum quo non folvatur, a reofeutprin- I i cipalem obligavit, haut frukur ordinis beneficio, & ita fepe pronun datum pro t fummo tribunali. xv. Fehr. m. dc. lux. & iv. Octobr. m. dc. lv. c (s) oiv-e ad totius debiti folutionem. r

(a) Ipfo jure, licet ita non convene- ■ t rif. /. 3. I. 23. C. Sunt enim correi t promittendi, qui finguli in folidum ipfo 1 j jure obligantur. §. 1. I de duob. reis. ubi J1 cixi. I /

[b) Nec tanquam plus petens in ex- | r. penfas litis condemnabitur uni fidejuflb- I j ri, a quo folidum petit, uti conlegitur I r

I

x Jure Oldampt. lib. 5. 76 Atque ic etiam exaudio LL. Trans-lfal. d. $ 4. Daventr. d.l §.6. Velav. d. I, art, 2. licet Goris ad b. § art. 2. glof. 4- n. 1 & Voet ad h.W.n. 11 opinentur ipfo jure beneficium divifionis competere. Sed utique in LL. Trans-lfal. d. $.4. ex quibus & caeterae declarandae ex doctrina Goris Adverf. tratJ. 4. § 1. expreffe fit nentio epiftolae D. Hadriani & ex hac bi adferitur fidejufibribtzs beneficium didfionis. Cum autem ifta epiftola non d indulgeat nifi ope exceptionis, 20". '» 28. h. Quid clarius eft quam nec hodie id aliter competere. arg. I. 26. & 28. ie legib,

(c) Si ei objiciatur exceptio divifionis. 1.1. 2& 6f /. 28". h. t. Jus Jul. cjfMont. : 104 §. 3.

(d) Quod fi poftea alii non foivendo lam, id nocebit creditori. /. 51. §.4. . lmputet enim fibi quod non prius ege■t. arg. I. 203. de R. J. junct. I. 24. quee 1 fraud. cred.

(e) Sunt enim correi atque ideo id etiam\um hodie obfervandum putem, quidquid dicat Goris d. glof. 4. n. 2. Nec refert quod in LL. civit. Zutphan. tit. 15. §. 2. traditur fidejujjbres pro rata effe conveniendos: nam id commodè recipit interiretationem ü caeteri foivendo. arg. I, 14. £f /. 28. de legib.

(f) Ab hoe alias id quod folvit repeere poteft. $. 6. h. t.

Cg) Exceptio haec tamen non primo !atur iis, qui bene eertioratiilli renuntiaunt. jus jul. Mont. d. I. $. fi. Oldamt. I. I. i. 66. Tranf-lfal. d. I. $. 4. Daventr. I l. §. 6. arg. /. pen. C. de patt. Quod >ro fecundo tacite fecifle cenfentur fi 'terque pro toto fe obftrinxerit. Velav. d. > §. 1. Trans-lfal. d. §. 4. Tyel. d. 13. tertio' ex LL. Trans-lfal. d. I. §. 5. & daventr. d. I. 3. qui pro fifci debitoibus ac publicanis fidejuflerunt.

ï 2