is toegevoegd aan uw favorieten.

Opera juridica.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

oe JURAMENTO PERHORRESCENTIA, Sec. 23*

eligendi cunctos: idque non femel nec fine re quofdam feciife recordor.

22. Non infuper/labemus omnes omnino exceptiones, qua? huic vel illi ex fex nominatis alias objiciuntur. Quid enim fi quis inter eos fit , qui adverfarii antea advocatus fuit? is reótè refutatur, heet a poftulando fe abftinuerit in illa Jite: uti in fi. Quart. poft Martini 1689- judicavimus in caufia Henrich Stapelmohr 6? Conf. contra Ecke Mennen. Rationem pete ex dicfis lib. 1. cap. 6. n. 41. Sed haec vera hacfenus, ut rejici queat ab eo contra quem oravit caufam, non verö ab altero, cujus patronus fuit uti intelligas ex dictis a me in comment, ad l. 17. ff. n. 1.

23. Sic licet victus eos, qui inter priores judices fuerunt, rejicere queat: finge enim a fententia magiftratus alicujus urbis fuifle appellatum & deinde ab altero litigatorum tratifmifftionematliorumdt. llderatam ad fex Jureconfultos atque inter hos nominatum, qui Cof. aut Senator civitatis, a qua provocatum, non tamen viétori id indulgendum cenfuimus in fi. Qiiart. poft. Sexag. 1681. in caufia Laurents Cornelis Pafichier contra Jacob Siourts als Bevolmachtigen von Johan von Bronchorft.

24. ]ufta vifa fuit exceptio fi quis cum civitate litem habeat, & ea inter confultos patriae, ad quos acta mitti petiit, cives aut ineolas fuos nominaverit, verum ei injunctum tres jurifdicbioni fua? non fiubjectos nominare. infi. Quart.poft Martini 1692. in caufia Afteft'. Matth. Jorgena contra Burgermeiftere und Rath der Statt Embden.

25. Quo decreto & illud continebatur, non civitatem mox excidere beneficio transmiftionis aótorum, fi ob impedimenta Syndici illa die Mercurii in Oiiartali, quo Reviftonis gravamina exniberi debent, non fuerit poftulata. arg. j /. 2. §. i.ff.jiqids caut. jud. fift. caufia : fact. non obtemp. uti vide fis noftra nu. 1. \

fa

26. Admiffa quoque fuit exceptio , quae uni ex nominatis objiciebatur, quod licet Eicentiatus vulgö diceretur, tamen, quia promotm non erat, nequidem curandum , quod pro fummis honoribus vel Licentia diTputationem habuerant fe* ( cundum tradita a me lib. 1. de Titul. Honor. cap. 40. n. 8 & feqq. Unde ei, j a quo erat nominatus, imperatum, ut . alium in rejecti locum fufhceret. in d. ' caufia Laurents Cornelis Pafichier contra j Jacob. Siurts mand. nom.

t 27. Quin & non implorati p veluti 1 cuftodes juris publici pronuntiavimus nullam efle fententiam, quae lata erat a partium medio, nec juris Dolïore nec Licentiato promoto, ad quem judex infe1 rior acta miferat. in caufia Doet. Timonis Rudolpbi Wittwen contra Ennonis Detbleven Wittib und Jungfer Wermelskirchen Erben.

28. Hinc & in dicafterio noftro denegata fuit executio rei judicatae in judicio Olderfchemienfi, quod Joh. Frid. Polmannus Senator Embdanus vir nobili germine cretus & juris notitiaexcellens,

i nec tamen Doctor aut Licentiatus fententiam tuliffet. 20. Febr. 1689. ï» caufa Jo-

\ ban Edzards 6? Conf. contra Doet. Herrn. Remet. Mejer. Verba fubnotationis ad preces erant; Wegen nullitatder Urtheil, worauf das gebettene mandatum ziekt t abgefchlagen.

29. Quid mirum itaque, fi cum inter1 nominatos relatum inveniamus, qui nec Dottor nec Licentiatus promotus, fpon-

itè, ut lis citius abfolvatur, decernamus I alium in illius locum efle nominandtim? I Factum id in fin. Quart. pofil Cantate

1683. in caufia Burgermeifter und Ratb.

zu Norden contra Doet. Anton. Pauli. i4 2. atl.

30. Contra non jure fulta fuit vifa exceptio , quafi adverfarius meus poffet ceu fufpectum rejicere generum advocati mei, praefertim hujus filia , quae illi nupta fuit, mortua. 17. Jun. i6%i. in caufiaM. Habbonis Aggena Wittwen contra Mi'cbael Bremer.

31. Rejecimus quoquo exceptionem, quae allegabatur contra unum ex fex nominatis, quod connubio junctus erat forori uxoris nuptaeadvocato fui adverfarii. in fin. Quart. poft Sexag. 1689. in caufa Aycke Albers Appellanten contra Timen Sibrants Appellaten ux. nom.

32. Injuftam porrö cenfuimus exceptionem , quae objiciebatur fratri aut marito fororis ejus, qui inter judices, 2 quorum fententia provocatio facla, antea fuerat,- etiamfi illam admiferimus» quae proferebatur contra eum, qui judicibus iftis a fecretis fuerat. in fu Quart. poft Bartholom. 1688. in caufia Henr. Weftendorpb. 6? Confi. contra Gerhard. Schoor* man.

33. Olim fex illos Jureconfultos jurare coaclos, fe juftitiae memores fore in caufa, de qua pronuntiaturi erant, adparet ex Conringio. r. obfi. MSS. 1480 At hoe dudum in defuetudinem abiit $ neque illis fed proeuratori ejus, qui de-

f!d&*