is toegevoegd aan uw favorieten.

Opera juridica.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ijo GERHARDI FELTMANNIjJG,

gnitate quis compicuus, veiuti oatrapa, alienum & alterum nufquam apud nosrelatum aut unquam receptum eft, uti & de Clivia ac Marca fcripfi cap. 62. n. 3.

20 Ex hac lite porrö confirmatur, judicem inferiorem a fuperiore poffe interrogari, an caufae, ob quas ab appelian- j te vel pcrhorrefcente rejicitur, verae fint nec ne : ideo enim ceJfifiimum Caefaris j Imp. aulicum dicafterium praemiferat re- j fcriptum, quo nobis fuit relatio impera- [ ta, quam fupra» 10. totam edidi Aft haec cum diftinctione accipienda, quam tradidi lib. 1. cap. 25. n. uit. cum nepri-. vati quidem litigatores teneantur refpondere ad pofitiones, quibus turpis alicujus admilfi arguuntur. R. A. zu Regenfipurg. anno 1654. §. Es folkn.

C A P U T CXII.

Perhorrefcentem perjurii coarguentem effe pumenditm & teneri injurkirum.. •

1.

NOtam morum nos dixiflê advocato ap- | pdlantium a nobis ad Caefarem , quod harum adverfario objeciffet, quafi levitate 11 mentis fe obtuliffet jurijurando perhorref- \ centicz ad refutandum Magiftratum Emb-1 danum, & quidem merito omnes aequi ' rerum arbitri faciie intelligent: potuiilht enim, fi id liceret alterius partis patro- j < mts matronae dicere, & tune eam idem j 1 feciffe, cum eofdem judices in lite cum I < Schinckelio ejeraret apud nos , & qui- l: dem ex prinerpio, Qiiod quifque jur. in\ alt. flat. quo fupra contra generum ipfa pugnat. Unde recriminationes dubio proeul fuiffent ortae, ut juftitiae omnis ratio pofcere videatur, pcenali judicio : coërcere ejufmodi licentiam. arg. I 176. ff. de R. J. I. 13. verf. cequifthmtm. f. de \ ufufruttu.

2. Quod & nos confideravimus, quando quis adverfario ad jusjurandum fe offerend, ut Irenarchae judicium fibi lice- ; 1 ret dcclinare, objicit Die Ayde muffen bey Ihme wablfeyl feyn, id eft; vili apud ipfum precio debere effe juramenta: cum enim alter remedio utatur, quod noti juris efle dicunt vel ipfi JCti Gieffenfes; cap. in. n. 16. verf. und dan bekanten ] rechtens, non videtur dolo facere. /. 55. J ff. de R. J. ut nec privata injuriarum f aftio, arg. i. I. 9. $. 5. ff. de public. & é ytÜ. fit dtneganda infi. Quart. poft Mar- ] c

tmi 1050. tn i^anagenchts-isacben stbwiU tert Piayen Appellanten contra Jacobuni Cramer. 1. 2. fef 3. alt.

3. Multo magis itaque quis caveat adverfario , poftquam jam jurejurando horrorem alter teftatus eft, objicere , quod id fecerit contra propriam fuam confeientiam. Accidit id nuper in re a noftra non diflimili, cum quis adverfario fuo eapropter, quod jurejurando refpondendorum haut afhrmaifet pofitiones, quas ei propofuerat, diceret iftas ab illo fuifle negatas nieder das Wiffen und Gewiffen, id eft, eum tamen rem ficiret é? noftet melius: Nemo non videt alterum tacitè perjurii argui, uti patet ex traditis a jacobo Marchifello Recolleft. quafi. 109. n. 6.

■ 4. Non tamen placuit mulétare ipfos litigatores, utpote faepè inlontes. arg. I. 26. ff. de poen. I. 22. C. eod. Sed advocatum eorum in quatuor atque procuratorem in duos aureos fiorenos, quod hic verba ifta contumeliofa non dilpunxiifet condemnavit dicafterium. Gratia clientulorum, qui tenuis fortunae nec maiam videbantur caufam , moti fuimus alioquin graviorem numariam pcenam inro* jaturi. in fi. Qiiart. pofi Sexag. 1693. in :aufa Herman Gerdes fef Co»/, contra Jatan Geve (ff Conf.

5. Nam , uti & alias dixi, norunt Advocati & procuratores , etiam ubi proprii delicti pcenam luunt aliquando, nec :1e omnibus loquor, non unamrationem, jua. fe iterum indemnes fervare, queunt it & propter clientes , fi iis confultum aipimus noftro favore, nonnunquammiluenda fit arg c. quam magnum. 23. q. \.. Tiraquell. de poen. temp. q. 59. n. 1. Ojaanquam clientibus non profit ignorantia, fi contumelia ad vindiétam publi:am pertineat, uti oftendit exemplum relatum cap. 109. n. 38.

C A P U T CXIII.

los qui bonis vel fioro cefferunt etiam, fi nil aliud obfiet, provocare poffe ad perborrefcentice facramentum.

1

r^Acilè pejeraturo eive, contra quem L flat juris praefumptio, non facilè ef? faciendam copiam noftri jurisjurandi C nos diximus lib. 1. cap. 26. nu. %$* i ratio naturalis nos docet. Quid natem