is toegevoegd aan uw favorieten.

Opera juridica.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de I MP AR I MATRIMONIO. 89

raro accidit, proles inde fufcepta nehilomiuus fucccdit in patris fui bona licet is Comes lit. Eveniffe id me adolefcentulo etiamnum bene recordor in filiis, quos ioj Grotisveldius ex antiquiffima & maxime inluftri Bruncborjtiorum & Batenburgiorum gente originem ducens Comes tulerat ex filia fui quaeftoris, cui beet ortu ignobili idem honos, qui aliorum Comitum uxoribus fplendore generis fuis maritis paribus, ab omnibus etiam a Principis purpuratis iifque qui ïJJJ a fan&ioribus confiliis erant, habebatur. Cum itaque Comités Imperii pradlantibus vetufta nobilitate iod familiis connubio jungi "°n afpernentur & his fi mifceantuf ignobili fanguine mulieres, foboles ex iis nata nequeat privari hereditate paterna, licet contïneat etiam feuda iifque connexa regia jura; quae ergo invidia iis excludere filios, quos genuit Comes Imperii ex conjuge cui nil aliud objici poteft: quam quod honeftis civibus orta? CertiUimum quippe effe quis eatinficias, quod nil faciat ad ingenitae nobi- i°7' litatis honorem, aliquem non alteri quam Imperacori fidem atque obfequium debere; cum & familiae effe ferantur fplendidiflimae & unde originem Principes traliunt, quse illud jus vel nunquam habuerint vel abdicarint. Nusquam gentium 108 frequentiora inter Comités plebejasque quam apud Auftrios connubia. (y) Et his generis claritas non minus cura? quam caeteris Cermanice populis? Qui quidem prae- 109 fertim in regionibus poft Ubios Rheno ab utraque ripa proximis, hoe fequuntur inftitutum, ut qui genere ac nobilitate inter patris fase facile primus cenferi vult, omni cura caveat, ne quisquam ex fua familia ducat ignobilem puellam nifi forte matrimonio lege Salica (2) contracfo: Cumque alter alterum nobilitate fuperare 110 contendat, ferè cunöd id vitant malum , ut rariores ibi illae fint nuptise : qua; tarnen fv initae, tune liberi inde procreati, quando paftio Salica ipfis non obftat, haut arcentur a fucceflione in bona patris. Et cum omnes hujus propinqui atque 111 neceflkrii & genere & proavis & gentilitiis aequo jure cum Imperii Comitibus fuperbiant, nil nos cogit in horum prolem privilegium ftatuere: ATam in Comitibus m eadem reperitur ratio connexi; qua id, quod hicapax & ineptum eft, fi concurrat cum capaci ac apto, ab hoe fuftinetur ejasqae jure atque privilegiis friütur. (a) Quae etiam efBcit, utplebeja per connubium cum viro inluftri omnes ejus 113 honores &'dignitates participet. Cui & èonfequens eft liberis ifta deberi nequidem Serenijfimi vel SerefiiJJimte epitheto excepto, quo orhantur aeqtte ac mater licet hax humili loco fit nata* {b) Quis ergo non videt eadem ratione ex natura 114 connexi petita filios judicari oportere capaces dignosque omnium feudorum, bonorum atque honorum fui patris, five Princeps fit, five Comes, Baro aut Nobilitatis nuda appellatione contentus; licet horum genitrix illortim omnium ob ortusfui humilitatem incapax fit. (c) Haec enim inluftris mariti radiis illuftrata ac illu- t*5 minata plane obfeuratur & quafi obumbratur, ut nil plebeji in ea amplius animadvertere poffis: (d) locum hujus fióiione juris occupante fplendidam praeclari conjugis dignitatem, tametfi is non majorem inde ferat jacfuram quam fi libertatem dedifiet fervofuo: (e) planiflime ut eadem ficiioneefficiatur, (f ) liberos ejusmodi in cuncfis haut aliter fpecfari poffe quam fi ex duobus nobilitate claris parentibus prognati effent, nifi forte lex aut confuetudo adfrt, qua ficbionis illius vis aboleatur in hac vei i\\a re-, de quo dabitur focus differendi oportunior, ubi adverfuriorum nodos folvemus: nam uti in fcholis loquuntur, contraria juxta fe pofita magis elucere folent. (g)

(y) Myler ab £hrenbach. d, tracl. c 5.». 59.

in fin,

(z) 2. Feud. 29.

(a) Petr. Frider. de Contin cauf, c. 19, n. 1. Myler. d. c.^.n. 7.

(b) Ftider, d, L n. 41. 6? 42 Juft. Sinolt. dictus Schut?,. 2. de J, P. 6. tb. 33 lit, b.

Cc) Befold. 2. confil. 88. w,49. Matth. Steph. /tb. 2. de Jurifd.part 1. cap, 7 membr 2, *. 42, ubi inquic ; auocirca filü Nobilis uti nee

M

CAPUT

J Ducis Vél CömitiS vel cujuslibet alterius nihil neque J quoad nobilitatem & ejus privilegia neque quoad j ficceffionem bonorum tam fcudalium quam allodiaI hum prtjudicat, quod matre plebeja feu ignobili

Inatus fit (d) Tiraquell. de Nobilit. c, 18. n 42 ( e ) Vide noftra ad l. 4. ff de J. & J, n. 5. (ƒ) Coras de arte juris, pert, 3. c. 2. (g) Salicet ad l. 15. ff, de reb, ered, n, 6. i Stuckius 1, confil, 23, «, 42,