is toegevoegd aan uw favorieten.

Opera juridica.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de IMPARI MATRIMONIO.

proverbio dicitur (z) haut infecïum relinquant. Olivarius Cromvellius nil eorum 365 ignorabat, quae homini poiinco icitu neceliaria ; quanquam exemplo plus nocuerit quam peccato, illoque eo graviore & perniciofiore quod nefas ab ipfo admiffum etiam gentes maxime barbarae deteftentur atque execrentur. Mirari ut nemo de- 3Ö6 beat, ü univerfi moderator noluerit, ut ad nepotes ejus propagaretur fummi vis imperii, quam parricidio ufurpaverat. Cnm .enim nullam animi moderationem, modefbam & aequitatem in illa adhibuifTet, fed omni fcelere Jaceraflet fuam patriam, non pofteri ea gavifi fuiffent, licet nobiliffimi totius Britannim fanguinis habuiflent matrem. Intueamur tantum Olivarii filium primum genitum, cui ge- 3°*7 neris novitas nunquam potuit objici & tarnen eum populus cura vigili incipcret cernere cuncta, voce ciebat ea tempeftate, qua Londini adolefcens egi, nil aliud quam eum reip. ftattim, quem Veneci, Belgae fmderati Helvetiique tuentur, libellisque quotidie tvpis in vulgus editis non magis fe flagitare teftabatur unius imperium quam Regis quin utriusque aeque ac Epifcoporum abrogandum fcifcebat. Fingere itaque fi libeat Richardi Cromvellii conjugem,. parente Tribuno militum 368 Desborovio editam non dari fuifie generis, aut quod verius eft, ex hoe duxiffe originem fiatuere, dubio procul & in pejorem partem fuiffent verfa ac mutata omnia, quse fatalis fortuna natis oftentaverat, quod ipforum avus, eam dudum meruiffet. Nil enim penfi hic homo habuit fpecie religionis violare cunStas leges 369 tam divinas quam humanas atque adeö omnis decori oblitus, ut vim faceret juri gentium, quod Legatos eorumque comités fimcfos efie voluit, eoque fpreto ad fuppiicium raperet Oratoris Lulitanici fratrem ac conviétorem Panthaleonem da Sa ck deMenefes. (a) Tranfmittaums itaque omnia convitia jactari folita contra 37® auctores feditionum, cum plebejorum hnuflriumque fint communia examinemusque fi alieujas momenti fit quod fecundo tricefimo loco objiciebatur. Nil aliud quidem compleclitur, quam Principem Comitemve, fi virginem nobilem afcifcat Bi connubio, non tranfire de genere in genus. Sed demus hoe, annon eviden- 37* nffima ratione demonftravi, nil referre, fi in contrahendis nuptiis quis id hautobfervet inftitutum, verum ad aliud genus tranfeat? Conjangant fibi matrimonio nobiles, Principum Comitumque filias, quis tarnen hos vetet ne ducant plcbejas? Mares fanè hac in re fe non tam delicatos oftendere fupra ad triceflrnam technam diximus. De meliore luto illis praecordia fióla, ut non perfpeclum exploratumque 373 haberent humilitatem matris non obftare filiis, quo minus ad fucceffionem in terras ciientelasque Regii juris adfpirare queant. Non nefcii funt in teftimonium citari 373 poffe muitos plebejos, qui beneficio ftolae ad fummas dignitates evecli: illud au- " tem eos quoque non fugit, quod multa eorum, quae fcimus in vulgus edere nefas fit. Et cui bono novas res geftas commemorare, cum fententia noftra abundè fuffulta narratione, quam feci de Imperatore Martiano & Rege Primiflao? Largia- 374 mur quoque & concedamus more Academicorum folos nobili ortu capere poffe ter- ' ras ciientelasque Imperii, uti tricefimo tertio loco difputatur, vix tarnen inde probaveris eos, qui illas ditione fenent, ubi ex imparibus nuptiis tulerunt mafculam prolem, in hanc jus fuum haut transmktere. Quanquam ab iis femper fe ab- 375 ftinuerint Frifiae Orientalis Principes, petuntur enim exemplo in memorata techna adducfo, quippe cum de eo gloriari poffint fe non unis etiam potentiffimis Principum domibus hoe ipfo haut cogi concedere, quod etiam illis temporibus, quibus adhuc Comités appellabantur, maximis totius Europas familiis, adeö ut Regiam fobolem domum duxerint, fuerint permixti. At quantum fplendoris, dignitatis, 37c gloria;, claritatis & decoris generi alicui concilient connubia cum Regibus fummisque Imperii Germanici Principibus, vel una Mediceorum gens nos doceat; ffec cum Galliis dederit duas Reginas Catharinam & Mariam, quarum noviffima 377 Ludovici XIV. nunc.regnantis avia fuit paterna, nemo, fi paucos ad licentiam proclives Gallos excipias, (bj ei novitatem fuam amplius objicere audet. Quam- 378 vis non ultra fseculum fit, quod Ducis titulo fulgeat: (c) cum tarnen Principes Frifiae Orientalis Comitum nomine noti inluftresque fuerint pluribus fupra ducentos

annis.

f ~ ) Ajunt. il -,:e fant pas faire une folie a

demi

(a) Vicqueforf dans ps Memoires des Ambas-

fades é? Ambajfadeurs p. 237,

( b) Maimburg. livr. 1. hifi du "Lutheranisme dans l'an 1529 CO Süchtechoift. hifi, Gcldr. lib. 7. n. r.