Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

iiö Pand e c t a r u *m.

Definitie- Legis ex Chryfippo. n. 6. Leges injufia cf impia pro Legibus ba-

£ T\JAM ET DEMOSTHENES l\ ORATOR , orat. i. adverfus Jtrtrtgitoaefö SIC DEF1NIT: LEX EST, CUI OMNES fubjectos & cives /. 10. C. h. t. Princeps enim lege, quam rulit, folutus eft. /. 31. jf. eod. OB TEMPER ARE CONVENIT, vel potius oportet: Julianus Aug. epift. 10. j

iófxct ydf vpuv u<rb, oi( ygy, rqAxshxt ftxAi~ fiiv viro iravTuv ih'x KXÏ ïiayiefltu. Idem 3d Tbemift. oti Ttd<Ü\ ur<%x>r~ xxrtx. Suvo^iv, véjAci; Treoa-iKTiov. TUM OB ALlA

MULTA, TUM VEL MAXIME EO, QUOD OMNIS LEX qua; honefta eft, èaque habet attributa, de quibus agunt Andr. Lipskil. Quaft. publ. 10. n. 2. & Chrift. Crefpi de Valdaura obf. 1. «. 139. & feqq. ad interpretamentum can. 2. (lift. 4.

II. INVEXTUM AC MUNUS DEI EST. Julian. orat. 2. de laudibus Conftantii, s?< yx° 0 \èp(& ÏKyov®- rijft Sluta iteov dvx^ux, kxi giTov xK^Süi tS [Aeyfex fiesT Óv viïxfsds, cyt 'i^em dvtig Jtèfi <rytixf» ■noiYlfiTx\ iti aritMxa-n, Efl enim Lex foetus quidam juftitia fummique illius Dei facrum quoddam, ac vere divinnm donarium, quam nemo fui compos parvi I faciet ac contemnet. Ne autem hoe eve- I niret, quod callidiflimus ille princeps 1 obiter mdicat, atque legum majore te- ' ticrentur reverentia mortales , ideo prifci legislatores originem legum fuarum ad Deos retulerunt. Sic Ceres prima dicitur leges dedifle. Ovid. Met. lib. 5. atque facra meruit&Epccp>ofi«dici:aDiod. Siculus. Biblioth. lib. 6. Herod. lib. 6. Minos Cretenfibus qui primus leges dedit, eas a patre Jove fe accepifle perfuaftt populo, ZEgyptiis impofuit Ofiris eas a Mercurio fibi datas efle. Ita Zamolxis Scythis a Vefta, Zoraftes Baétriaris & Perfis ab Oromazo, Solon A"thenienfibus a Minerva, Charundas Carthaginenfibus a Saturno, Zantraftates Arimafpis a bono numine , Lycurgus Lacedaemoniis ab Apolline, Numa Pompilius Romanis aNympha jEgeria, & Mahometes Turcis a Deo quafi edoéti jura praefcripferunt.

III. DECRETUM VERO PRUDENTUM HOMINUM, vel virorum L 1. h. Plautüs Ciftell. a&. 2. fc. 2. mi homo, & mea muiier vos faluto COER. CITIO EORUM, QJJ2E SPONTE VEL INVOLUNTARIE , l. 2. ft. de

■ term. mot. Nicol. a Salis. in Steil. h. Et ^ acciditin iis ^ qui amatoria pocula dant,

beri nequeunt. «. f f Sape Lex non obfervatur. n. 8.

licet enim nolint occupare per ea fatum, nihilominus tamen puniumur. /. 38, § 5. ff. de pcenis. Fabrot. exerc. Jur. 6. p. 86. DELINQUUNTUR , COMMUNIS SPONSIO Cl VTTAT1S aut poj puli, atque ideo hic ad ejus obfervationem etiam in foro poli tenetur. Ferd. Vasquius i. illuft. QCL 28. n. 12. verf. quid enim.

IV. AD CUJUS PRyRSCRIPTUM, id eft, norrnam publicè promulgatam /. 9. C h. t. OMNES, etiam milites: Crulius de jure proadr. I. 4. c. 31. «.27. nee non Judxi. I. 7. /. 8. C. de Judait Lipskii. cent. 1. obf. 100. «. 5. 'OUI IN EA REP. SUNT , etiamque peregrini, fi in ea contraxerint lib. 6. ff. de evicl. vel quafi, veluti hereditatem adeundo, lib. 2. C. quemadm. teft. operiantur. judicium fufcipiendo. /. 3. § fin. ff. de teftibus.^ junct. /. 2. § 11. ff. de pecul. Item fi deliquerint, autb. qua in provincia C. ubi de crimin. Et teftamentum aliumve actum folennem celebrare velint, arg. I. uit. f. de teft. milit. I. 1. C. de emancipation. Corafius b. n. 16. VI-

1 TAM INSTITUERE DEBENT.

V. SED £T PHILOSOPPJUS SUMMAE STOlCiE SAPIENTLfE, cui plerique vetetum ICtorum fe manï cipavetunt: Ego ad 1.10. pr. de I. & f. I n. 12. De hac Seneca 2. de Clement. 5.

ait, quod nulla fecla benignior leniorque eft, nulla amantior hominum, & communibus bonis attentior, ut propofitum fit ufui effe aut auxilio 3 nee fibi tantum, fed univerfis fingulisque confulere: Quid mirum itaque, fi ex univerfo docTilfimorum Choro, uti Arnobius lib. 7. adverfus gentes. Stoicos appellat, elegerit hunc Philofophum in defcribenda lege? Licet CHRYS1PPUS apud Ciceronem 1. de nat. deor. 39. dicatur Stoicorum Jomniorum vaferrimus int er pres , nee renip. adminiftraverit, ipfo fatente Seneca de otio fapient. cap. uit. Illum tarnen magnum me Pfercule virum. Sen. 1, de ben. 4. imo majorem quia in laudem vetufiorum invidia non obftat: Idem, 7. de benef. 8. nemo nifi qui contrarie fecla; rigidus nimis jufto erit exaétor, negaverit unquam.

VI. SIC INCIPIT LIBRO QUEM FECIT nEpf no'mot. LEX EST OMNIUM DIV1NARUM, vide dicta ad l 10. § 2. ff. de I. & I. n. 2. ET HUMANARUM RERUM REG/NA ex fententia Pindari & Platonis. Plu-

tarch.

Sluiten