Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

LIBER i. ti T. XlL lex t § xiv.

compendium»

Apud Preefecium Urbi accufandi funt, qui illicite in collegium cseünh

DIVUS 5EVERUS RESCRIPS1T EOS ETIAM, QUI ILLICI'IajM COLLEGIUM COISSE DI CUNTUR, quod omnes faciunt, qui absque permiifu Principis vel libera: reip. Reclorum illud inifituunt. /. i.pr. ff. de colleg. & corp. idque ufu fervatur. SchepütZ. ad confuet. Brandenb. p. 4. tit. 15. Mevius ad jus Lubec. lib. 4. tit. l x. art. $.,9' 7- & fiq.

II. APUD PRzEFECTUM URBI ACCUSANDOS. Nam urbe ejus fi-,

L E X. II.

compendia.

Ar gent ar ii qui & quotuplices? n. 1. 2,. Campfores unde dicuntur? n. 3. fEqualitas in judiciis fiervanda. «; 4*

L \ D1R1 ETIAM AB ARGEN-1 ff\ TARIIS, quorum in civitatibus certum corpus five a-uw/Mi fuit, eo- 1 rumque publicum erat officium & publi- J ca fides. Hi tabernas & menfas cum x- I re in foro pofitas habebant, apud quos ' pecunia; deponebantur , emebantur, vendebantur. Duorum autem erant generum, nam alii five per fe, live per i numularios, de quibus dixi adl. 1. § 9. h. minutiorem monetam cum graviore, veluti auro vel argento, commutabant gravi & fordido quseftu, unde horum menfas Chriftus evenit. Matth. 21. <5? 1 Marei ir. Hsec profeflio apud Anglos pertinet ad auri argentique fabros, unde in eorum pétgül|$ vidernüs areulas cancellis ferreis munitas, quibus omne genus aureorum humorum oftentant. Hi Theologis moralibus cambium ftiinutum etiamque mantialei alii vero, qui praefentem pecuniam cum abfente per-.j mutant datis literis, locale exercere di-! cuntur.

II. Leon. Leffius de t? f. lib. 2. c. 2. 3. dub. 1. art. 5. & vernacule in fFiflel negotiari dicuntur, Gallis vero audiunt Banquiers & conveniunt magis cum prifcis argentariis fecundi generis. Nam hi non tam pecuniarum permutationem, quam majorem exercebant negotiationem, pecunias .cum fuas tam

Af: l1"} ' Ml

PrafecJus Urbi ia criminaltbüs $ civili* bus cognofcebat. n. 5.

alienas ïcenori collocahtes, qua» ided velut depofitas recipiebant, cuftodieti* das gratuiro interdum, & nonnnn» quam fub ufaris, l. 4. pr. I. 8. ff. dé edèndo. quorum ufum non damnavif* fed mage laudavit Chriftüs Matthai 25*' i Coraf. ad l. 1. % 9. h. rit, 12. I III. Omnes autem campfires a verbo cRihbire , quod pennutare fignificat, i* Feud. 5. § a. redte appeUantur. Vofliüs 1. de vit. ferm. 18. <Sf 3. cap. 3. Utitur illo verba ApUlejus in Apol. an ipfe mu» tuatarias operai cum vicinis tuis cambï* as, neque fcio neque laboroi

IV. VEL ADVERMJS ÈOS, se. qualitas enim in judiciis fervanda eft^ /. fi. C. de frucli & lit. expenf. & utramque oportet aut re partem, qüa de re fuse alibi ex bonis aucforibus egi, fcripfique ad LL. milit. EX EPISTOLA D. KADRIANI non tantum i» criminalibus /. I. pr. juncl. § 9. h. t.

V. SED ET IN PECÜNIARIB five civilibus CAUS1S ideo POTEST é quia urraque dica ex eodem fafto nafcitur, ünumque alteri connexum, atque hcec caufa eft cuf de falfo U i.prj h. nee non de vi, d. I. 1. § 6. etiamfi civiliter aetum fir, queat cognofcere j qued & ufu fervatur. Mynfinger. obférü. > ti7. Petr. Friderus de'continent, caufis cap. é. u. 44, 1 x vi

112 COÜf*

dei commiffa, b. I. § 4. ck ad eum pet,» tinet quies popularium, h. I. § 12. qua» re fi milites coëant in unum, velftudiofi collegia nationalia habeant, tünc4 licet ad illa conniveat magiftratus Academicus vel militaris, tamen prastor Vel prasfes, qui urbi prfceft, in eos, qui ejusmodi collegia coiifle dicuntur, animadvertere poteft, qui tamen iftos ma« giftratus tune prius admonere folet* ut officio fuo fungantutè

Sluiten