Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

t I B E R t Ti T. 2CIV; LE X. ft 279

L E X. IL

COMPENDIA.

Prator apud Je emancipari vel ia adoptie nem dari potejh

SED ETIAM IPSUM APUD SE, quando conful vel prtéfes eft filiusfam. d. I. 3. ff. de adopt. EMANCIPARI VEL IN ADOPTIONEM DARI poffe PLACET. Quia in aeïibus voluntaria? Jurisdicïionis unus duas gerere poteft perfonas, d. I. 3. c? 4. ff. de

L Ë X, III. COMPENDIA.

Servüs fugitivus pratura funSus. n. 1.

Ah ejus edicta & decreta pro firmis habenda? n. a. 3..

Id quod humanius ftriclo juri opponitur. «• 3*

Populus fervum liberiate donare poteft. n. 4.

Incapax magiftratus ab Imperatore creatus fubfijlu. n. 5. 6. £i, 12.

Atlus coram judice, qui rite conftitutus eft , firmi funt. n. 7.

Monachus Laici perfonam induens publicum munus obire poteft.

Sententia a judice lata, qui pro compê-

t TÈARBARIUS PHILIPPÜS e pró: JT) vincia Narbonenü, CUM SERVUs FUGITIVUS ESSET, id eft, ea mente difceffiffet, ne ad Dominum revertefetur f. 17. § 1. & Jeq. ff. de /Edil. ed. RüM/E fub tricipitina PR/ETURAM PETIIT ET propter fpeclatam ejus inter bonos moderationem, vel ft Suida; in voce p#f&*ft®>-, credimus, quod ex Antonii.fodalibus, as- | fentatoribus & faltatoribuseffet. PRETOR DESIGNATUS, id eft, a populo in comitiis centüriatis rite electus , & poftea, uti fequeritia teftantur, & vetus autor apud Suidam tefhs eft, pnetura funclus , EST. Coraf h. ». f, }stci Gothofr. ad h l. 3. n. 2. SED NIHIL EI SERVITUTEM OBSTITISSE, Claud. Salmafius objervat. c. 14. repo reit; fed non id ei a fervitute obftitijjl, quam emendationem violen tam coactamque interpretationern optime confutat Gothofr. d. I. n. 3. AIT POMPONIUS , QUASI fervitute fcilicet irnpediretur, ut juflus undecunque PRaÊ-

tente habebatur, refcindi haut de* bet. n. 9.

Adducunturplurima exempla, ubi publica ut Ui: as, fi fujfragatur errori communi Princeps fa^a fuftinet. n. 10. . feqq.

Injïrumentum ab eo qui Notarius non erat, confe&um dn valeat? n. 17. 18. 19.

Per errorem gefta fuftinetitur in favoreni ejus, qiii conditionem ignorabat. n.&o. 2\.

Vero primogenito non necét «rror. n. S2.

f TOR NON FUERIT, AT QUIN, id eft, attamen vei faitem, uti ifta vocula. Utitur alibi Ulpianus/» /. 13, in fi. ff. de ufu fr. k 1. ff. ft Jerv. vind. & Pomponius /. § § i./. de jurej. VERUM EST PRATURA EUM FUNCTUM effe.

II. Haétenus Pomponius, audiamus jam Uipianum non contentumeo, quod ' ille dignitatem pratoris Barbario, heri fervi, hodie jam liberi, adferuiffet, verum ufum practicum hujus disquifitionis indicantem, ET TAMEN, inquit hic, VlDEAMUS, SI Barbarius' qui SER VUS antea erat fugitivus, fed poftea a domino fuo agnitus, fui preciuni domino inque dómum feducf o, pro libertate rependerat, uti fcribit memo* ratu's auctor vetuftus apud Suidam d. I. QUAMDIU in conditione fervili LATUIT, & hxc populo fuit incognita DIGNITATE PRAETORIA FUNCTUS SIT , uti revera illa funélus eft. QUID-DICEMUS? objicit fibi Ulpianus, an QU/ïv EDIXIT, QUM DE*

CRE-

In a&ibus voluntaria Jurisdicïionis potepj quis duas perfonas gerere.

f adopt. quod in cöntentfofa non recepI turn eft /. 9. pr. ff. de pa&. I. 13. § 4, \ ff. ad SC. Treb. Brunnemam. ad h. i. \ Quod intelh'gere oportet; fi in eodeiri , judicio diverfam peribnam fuflinere velit'; fecus fi in diftinctis. § 4. 5. f I de inoff. teft. ibique DU.

Sluiten