is toegevoegd aan uw favorieten.

Hedendaagsche historie of Het vervolg van de Algemeene historie [...] XI{de} deel [...]. Behelzende de historie der Deensche, Fransche, Oostendesche en Zweedsche Oostindische Maatschappyen, benevens die van het Zuydelyk vaste land.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OOSTINDISCHE MAATSCHAPPY. 231

het eiland Bourbon in zig zeiven, laat ons thans van deszelfs inwooneren fpreeken.

Toen de Franfchen zig op Madagaskar nederzetteden, was het eiland Maskarenhas, zo als het toen genoemt wierdt, ö volftrekt woeft; drie Franfchen daar gebannen, en drie jaa. ren daar gelaaten, deeden by hunne wederkomft zulk een verflag van het eiland, dat hunne landslieden zig daar over « even zeer verwonderden, als daar door bekoord wierden.e' Zy leefden meeft al dien tyd van varkenvleefch, en fchoon F zy, om zo te fpreeken naakt waren, verzekerden zy ech- " ter nooit de minfte pyn of eenige ziekte aldaar gehad te ]\ hebben. Dit bewoog eenen Anthony Taureau, om in 1654k; zig dervvaards te begeeven, van zeven Franfchen en zes Ne- w gers vergezeld, en vee mede neemende, waarvan het ei.^1 land federt dien tyd van voorzien is gebleeven. Het eerft dat zy deeden, was de Franfche wapenen opterechten, op bevel van den heer Flacourt, die gouverneur van Madagaskar was, en eenen nieuwen naam aan 't eiland te geeven; vervolgens floegen zy hutten op, en lagen tuinen aan, alwaar zy meloenen, allerhande wortelen en tabak teelden; maar juift zo als de laatftgemelde plant ryp was, vieldeftorm in , en vernielde het geheele gewas (y). De Franfchen begaven zig echter wederom aan 't werk, en nu wat meerder kennis van het klimaat gekreegen hebbende, flaagden zy beter, en voegden de aloë by hunne overige planteryen; maar geen onderftand van Madagaskar krygende, en moede wordende van hier eenfaam en afgezonderd te leeven, omhelsden zy gereedelyk de aanbieding , die de kapitein van een Engelfcb fchip hen deedt, en begaven zig aan zyn boord om naar Madras overgevoerd te worden. Dus nam de eerfte kolonie een einde. Toen de laatfte groote flag aan de Franfchen op Madagaskar wierdt toegebragt door de inwooneren, die door derzelver minnaryen met

hun-

(y) Hift. de grand Isle de Madagascar par Mr. Fjlacoüet p. 431.

XV. Boek.

11

OOFDST. viii.

Afd.

Tanneer 1 hee de 'anfchen rjl menhen van ladagasir deraardserbrack'

'2.