is toegevoegd aan uw favorieten.

Hedendaagsche historie of Het vervolg van de Algemeene historie [...] XI{de} deel [...]. Behelzende de historie der Deensche, Fransche, Oostendesche en Zweedsche Oostindische Maatschappyen, benevens die van het Zuydelyk vaste land.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

144 HISTORIE der FRANSCHE

XV.

Boer, ii.

hoofds!

IX. Afu

kwamen, maar 't welk ook evenredige nadeelen aan de Europeaanen veroorzaakte, die daarom deeze manier van den prys, onder malkanderen valt te houden, verkooren "•hebben Het Waardig artikel van koffy, wierdt ten

grooten deele gekocht by de Ooftindifche kompagnie, vóór het edikt van verééniging, waarby het wedergefchikt wierdt voor de fteedsduurende kompagnie der Indien, en de rechten, waar mede het belaft was, van tien Franfche pence per pond, wierdt op eene zeer maatige fomme ge. fchat, die in eens daar voor betaald wierdt; waardoor de koffy allerwegen vryelyk in Frankryk vervoerd konde worden. Maar toen in 1736 de algemeene pachters dit als eene zeer nadeelige fchikking by de minifters voordroegen, wierdt deeze afkooping of betaaling van eene bepaalde fom afgefchaft, en de tien pence per pond weder ingevoerd. Dit heeft iederd ftand gehouden , maar by wyze van fchadeloosftelling, wordt jaarlyks eene fom van vyftig duizend livres uit de fchatkift aan de Indifche kompagnie betaald (r). Wy hebben deeze omftandigheid byzonderlyk gemeld, om te toonen, dat 'er in Frankryk niets beftendig is, en dat niettegenftaande plechtige beloften en edikten, niettegenftaande vergunningen en ontheffingen , gedaan om een nieuwen tak van handel te doen bloeijen , of een ouden en kwynenden te doen herleeven, de fchatkift, of liever de pachters, vroeg of laat den voorrang krygen, en gelyk de regeering inderdaad alles doet, zo zal zy wel middel weeten, om onder het een of ander voorwendfel haar voordeel te doen, met alles, wat de Franfchen door hunnen handel in de Indien verworven hebben Cj).

Wat

(q) Memoire fnr 1'örigine & I'Ufage Ju C.iflë.

(r) Hiiloire-des Indes Orientales tom. 3 j>. 419

O) Wy zyn aan den verftandigen en onvermoeiden heer Du Frésne de Francheville, eene zeer nauwkeurige hiftorie verfchuldigt, van alle de T«randeringen in den koffyhandel, en deszelfs beftiering in Frankryk

voor-